Kau

De Elkodico.

Elko
 
 
  1. Kau + -a /'kau/ : adjectifs en -able ou -ible
  2. Kau + -e /'kau/ : adverbes en -ablement ou -iblement
  3. Kau + -i /'kau/ : pouvoir + verbe
  4. Kau + -o /'kau/ : mots en -abilité, ou -ibilité
  5. Kau + -o /'kau/ : être capable de
  6. Kau ! /'kau/ : crac !


Remarque : kau est la forme courte de gėkau et de sikau.

Humour

Outils personnels