ELK combinaisons premières W

De Idéolexique.

Les combinaisons premières

BDGKLMNPRSTWZ

 


Sommaire

[modifier] WA

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
WAB (cœur) waba wabe wabi wabo
WAD (doute) wada wade wadi wado
WAG (rivière) waga wage wagi wago
WAK (char) waka wake waki wako
WAL (objet) wala wale wali walo
WAM (aliment) wama wame wami wamo
WAN (végétal) wana wane wani wano
WAP (écume) wapa wape wapi wapo
WAR (cycle) wara ware wari waro
WAS (bouche) wasa wase wasi waso
WAT (machine) wata wate wati wato
WAW (provenance) wawa wawe wawi wawo
WAZ (dispositif) waza waze wazi wazo

[modifier] WE

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
WEB (grammaire) weba webe webi webo
WED (passé) weda wede wedi wedo
WEG (voie) wega wege wegi wego
WEK (animal) weka weke weki weko
WEL (dieu) wela wele weli welo
WEM (récolte) wema weme wemi wemo
WEN (source) wena wene weni weno
WEP (-) wepa wepe wepi wepo
WER (année) wera were weri wero
WES (cible) wesa wese wesi weso
WET (intérieur) weta wete weti weto
WEW (emplacement) wewa wewe wewi wewo
WEZ (cause) weza weze wezi wezo

[modifier] WI

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
WIB (résumé) wiba wibe wibi wibo
WID (enfant) wida wide widi wido
WIG (épidémie) wiga wige wigi wigo
WIK (parent) wika wike wiki wiko
WIL (abondance) wila wile wili wilo
WIM (couvert) wima wime wimi wimo
WIN (nain) wina wine wini wino
WIP (frère) wipa wipe wipi wipo
WIR (géant) wira wire wiri wiro
WIS (glace) wisa wise wisi wiso
WIT (artéfact) wita wite witi wito
WIW (destination) wiwa wiwe wiwi wiwo
WIZ (minimum) wiza wize wizi wizo

[modifier] WO

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
WOB (noyau) woba wobe wobi wobo
WOD (présent) woda wode wodi wodo
WOG (paradis) woga woge wogi wogo
WOK (conversion) woka woke woki woko
WOL (bière) wola wole woli wolo
WOM (boisson) woma wome womi womo
WON (fruit) wona wone woni wono
WOP (similitude) wopa wope wopi wopo
WOR (meuble) wora wore wori woro
WOS (espoir) wosa wose wosi woso
WOT (salle) wota wote woti woto
WOW (chose) wowa wowe wowi wowo
WOZ (conséquence) woza woze wozi wozo

[modifier] WU

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
WUB (annexe) wuba wube wubi wubo
WUD (futur) wuda wude wudi wudo
WUG (marge) wuga wuge wugi wugo
WUK (système) wuka wuke wuki wuko
WUL (perche) wula wule wuli wulo
WUM (mesure) wuma wume wumi wumo
WUN (prospérité) wuna wune wuni wuno
WUP (place) wupa wupe wupi wupo
WUR (ancêtre) wura wure wuri wuro
WUS (regret) wusa wuse wusi wuso
WUT (extérieur) wuta wute wuti wuto
WUZ (-) wuza wuze wuzi wuzo

[modifier]

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
WĖB (respect) wėba wėbe wėbi wėbo
WĖD (condition) wėda wėde wėdi wėdo
WĖG (trottoir) wėga wėge wėgi wėgo
WĖK (cocher) wėka wėke wėki wėko
WĖL (sacré) wėla wėle wėli wėlo
WĖM (aigle) wėma wėme wėmi wėmo
WĖN (germe) wėna wėne wėni wėno
WĖP (perroquet) wėpa wėpe wėpi wėpo
WĖR (pardon) wėra wėre wėri wėro
WĖS (if) wėsa wėse wėsi wėso
WĖT (cerise) wėta wėte wėti wėto
WĖZ (salutation) wėza wėze wėzi wėzo
Outils personnels