French - na'vi

De Idéolexique.

Lexique de langue na'vi.

Sommaire

[modifier] Noms propres

 • Europa [ɛ.u.ˈɾo.pa] n. Europe
 • Jakesully [zɛjk'su:ḷi] n. moron, toruk maktoyu
 • Na’vi [ˈnaʔ.vi] n. the People, indigenous Pandoran sentient race
 • Pari [pa.ɾi] n. Paris
 • Sweriye [swɛɾijɛ] n. Sweden
 • Tawtute [ˈtaw.tu.tɛ] n. Skyperson, human
 • Toitslan [ˈto.i.t͡slan] n. Germany
 • Toitsye [ˈto.i.t͡sjɛ] adj. German (language)
 • Yeysu [jɛj.su] n. Jesus
 • Yuesey [ju.ɛ.sɛj] n. U.S.A.

[modifier] '

 • 'Rrta [ˈʔṛ.ta] n. Earth
 • 'a'aw [ˈʔa.ʔaw] adj. a few, several
 • 'akra [ˈʔak.ɾa] n. soil (fertile)
 • 'aku [ˈʔ•a.k•u] vtr. remove, take away, take off
 • 'ali'ä [ʔa.ˈliʔ.æ] n. collar / choker
 • 'ampi [ˈʔ•am.p•i] vtr. touch
 • 'ampirikx [ˈʔam.pi.ɾik'] n. leaf pitcher plant
 • 'ana [ˈʔa.na] n. hanging vine
 • 'ango [ˈʔa.ŋo] adj. soft (of a sound)
 • 'angtsìk [ˈʔaŋ.t͡sɪk̚] n. hammerhead
 • 'anla [ˈʔ•an.l•a] n. yearn for
 • 'are [ˈʔa.ɾɛ] n. poncho, cape, shawl
 • 'aw [ʔaw] num. one
 • 'awkx [ʔawk'] n. cliff
 • 'awlie [ʔaw.ˈli.ɛ] adv. once (in the past)
 • 'awlo [ˈʔaw.lo] adv. once
 • 'awm [ʔawm] n. camp
 • 'awnìm [ˈʔ•aw.nɪm] vtr. avoid
 • 'awpo [ˈʔaw.po] pn. one individual
 • 'awsiteng [ʔaw.si.ˈtɛŋ] adv. together
 • 'awstengyem [ʔaw.stɛŋ.ˈj•ɛm] vtr. bind / bring two or more things together (ii)
 • 'awve [ˈʔaw.vɛ] adj. first (ordinal)
 • 'e’al [ˈʔɛ.ʔal] adj. worst
 • 'efu [ˈʔ•ɛ.f•u] vtr. feel, sense, perceive
 • 'eko [ˈʔ•ɛ.k•o] vtr. attack
 • 'ekong [ˈʔɛ.koŋ] n. beat (rhythmic)
 • 'ekxin [ʔɛ.ˈk'in] adj. tight
 • 'ekxinum [ʔɛ.ˈk'i.num] n. degree of tightness, looseness
 • 'ekxinumpe [ʔɛ.ˈk'i.num.pɛ] num. how tight, loose?
 • 'ele’wll [ˈʔɛ.lɛʔ.wḷ] n. thorny paw, cactus
 • 'em [ʔ•ɛm] vtr. cook
 • 'emyu [ˈʔɛm.ju] n. cook, cooker
 • 'en [ʔɛn] n. guess, informed guess, hunch, intuition
 • 'en si [ˈʔɛn ˈs•i] vin. make an informed guess
 • 'engeng [ˈʔɛŋ.ɛŋ] adj. level
 • 'eoio [ˈʔɛ.o.i.o] adj. ceremonious
 • 'etnaw [ˈʔɛt.naw] n. shoulder
 • 'evan [ˈʔɛ.van] n. boy (colloquial)
 • 'eve [ˈʔɛ.vɛ] n. girl (colloquial)
 • 'eveng [ˈʔɛ.vɛŋ] n. child
 • 'evengan [ˈʔɛ.vɛ.ŋan] n. boy
 • 'evenge [ˈʔɛ.vɛ.ŋɛ] n. girl
 • 'evi [ˈʔɛ.vi] n. kid (affectionate form of)
 • 'ewan [ˈʔɛ.wan] adj. young
 • 'ewll [ˈʔɛ.wḷ] n. plant
 • 'eylan [ˈʔɛj.lan] n. friend
 • 'eylanay [ʔɛj.la.ˈnaj] n. acquaintance (with the potential for becoming a friend)
 • 'eyng [ʔ•ɛjŋ] v. answer, respond
 • 'eyt [ʔɛjt̚] n. the symbol 8 (not the value eight)
 • 'i'a [ˈʔ•iʔ.•a] vin. end, conclude
 • 'ia [ˈʔ•i.•a] vin. lose oneself (spiritual sense)
 • 'ipu [ˈʔi.pu] adj. humorous, funny, amusing
 • 'it [ʔit̚] n. bit, a small amount
 • 'itan [ˈʔi.tan] n. son
 • 'ite [ˈʔi.tɛ] n. daughter
 • 'itetsyìp [ˈʔi.tɛ.t͡sjɪp̚] n. little daughter (term of endearment)
 • 'llngo [ˈʔḷ.ŋo] n. hip
 • 'o' [ʔoʔ] adj. bringing fun, exciting
 • 'ok [ʔok̚] n. remembrance
 • 'okrol [ʔok.ˈɾol] n. history (ancient)
 • 'okvur [ʔok.ˈvuɾ] n. history (nonancient)
 • 'om [ʔom] adj. violet, purple, magenta
 • 'ompin [ˈʔom.pin] n. violet, purple, magenta
 • 'ong [ʔ•oŋ] v. unfold, blossom
 • 'ongokx [ˈʔ•o.ŋ•ok'] vin. be born
 • 'opin [ˈʔo.pin] n. color
 • 'ora [ˈʔo.ɾa] n. lake
 • 'otxang [ʔo.ˈt'aŋ] n. musical instrument (generic term)
 • 'rrpxom [ˈʔṛ.p'om] n. thunder
 • 'u [ʔu] n. thing (object, fact, abstraction)
 • 'ul [ʔ•ul] vin. increase
 • 'uo [ˈʔu.o] pn. something
 • 'upe [ˈʔu.pɛ] e. what (thing)
 • 'upxare [ʔu.ˈp'a.ɾɛ] n. message
 • 'ur [ʔuɾ] n. sight, look, appearance
 • 'Ìnglìsì [ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ] e. English language
 • 'ä' [ʔæʔ] intj. oops!
 • 'ä'o [ˈʔæ.ʔo] n. pitcher plant
 • 'änsyem [ʔæn.ˈsjɛm] n. complete
 • 'ärìp [ˈʔ•æ.ɾ•ɪp̚] vtr. move
 • 'ì'awn [ʔ•ɪ.ˈʔ•awn] vin. remain, stay
 • 'ìheyu [ʔɪ.ˈhɛ.ju] n. spiral
 • 'ìn [ʔ•ɪn] vin. be busy, be occupied
 • 'ìp [ʔ•ɪp] vin. disappear, vanish, recede from view
 • 'Rrta [ˈʔṛ.ta] n. Earth
 • 'a'aw [ˈʔa.ʔaw] adj. a few, several
 • 'akra [ˈʔak.ɾa] n. soil (fertile)
 • 'aku [ˈʔ•a.k•u] vtr. remove, take away, take off
 • 'ali'ä [ʔa.ˈliʔ.æ] n. collar / choker
 • 'ampi [ˈʔ•am.p•i] vtr. touch
 • 'ampirikx [ˈʔam.pi.ɾik'] n. leaf pitcher plant
 • 'ana [ˈʔa.na] n. hanging vine
 • 'ango [ˈʔa.ŋo] adj. soft (of a sound)
 • 'angtsìk [ˈʔaŋ.t͡sɪk̚] n. hammerhead
 • 'anla [ˈʔ•an.l•a] n. yearn for
 • 'are [ˈʔa.ɾɛ] n. poncho, cape, shawl
 • 'aw [ʔaw] num. one
 • 'awkx [ʔawk'] n. cliff
 • 'awlie [ʔaw.ˈli.ɛ] adv. once (in the past)
 • 'awlo [ˈʔaw.lo] adv. once
 • 'awm [ʔawm] n. camp
 • 'awnìm [ˈʔ•aw.nɪm] vtr. avoid
 • 'awpo [ˈʔaw.po] pn. one individual
 • 'awsiteng [ʔaw.si.ˈtɛŋ] adv. together
 • 'awstengyem [ʔaw.stɛŋ.ˈj•ɛm] vtr. bind / bring two or more things together (ii)
 • 'awve [ˈʔaw.vɛ] adj. first (ordinal)
 • 'e'al [ˈʔɛ.ʔal] adj. worst
 • 'efu [ˈʔ•ɛ.f•u] vtr. feel, sense, perceive
 • 'eko [ˈʔ•ɛ.k•o] vtr. attack
 • 'ekong [ˈʔɛ.koŋ] n. beat (rhythmic)
 • 'ekxin [ʔɛ.ˈk'in] adj. tight
 • 'ekxinum [ʔɛ.ˈk'i.num] n. degree of tightness, looseness
 • 'ekxinumpe [ʔɛ.ˈk'i.num.pɛ] num. how tight, loose?
 • 'ele'wll [ˈʔɛ.lɛʔ.wḷ] n. thorny paw, cactus
 • 'em [ʔ•ɛm] vtr. cook
 • 'emyu [ˈʔɛm.ju] n. cook, cooker
 • 'en [ʔɛn] n. guess, informed guess, hunch, intuition
 • 'en si [ˈʔɛn ˈs•i] vin. make an informed guess
 • 'engeng [ˈʔɛŋ.ɛŋ] adj. level
 • 'eoio [ˈʔɛ.o.i.o] adj. ceremonious
 • 'etnaw [ˈʔɛt.naw] n. shoulder
 • 'evan [ˈʔɛ.van] n. boy (colloquial)
 • 'eve [ˈʔɛ.vɛ] n. girl (colloquial)
 • 'eveng [ˈʔɛ.vɛŋ] n. child
 • 'evengan [ˈʔɛ.vɛ.ŋan] n. boy
 • 'evenge [ˈʔɛ.vɛ.ŋɛ] n. girl
 • 'evi [ˈʔɛ.vi] n. kid (affectionate form of)
 • 'ewan [ˈʔɛ.wan] adj. young
 • 'ewll [ˈʔɛ.wḷ] n. plant
 • 'eylan [ˈʔɛj.lan] n. friend
 • 'eylanay [ʔɛj.la.ˈnaj] n. acquaintance (with the potential for becoming a friend)
 • 'eyng [ʔ•ɛjŋ] v. answer, respond
 • 'eyt [ʔɛjt̚] n. the symbol 8 (not the value eight)
 • 'i'a [ˈʔ•iʔ.•a] vin. end, conclude
 • 'ia [ˈʔ•i.•a] vin. lose oneself (spiritual sense)
 • 'ipu [ˈʔi.pu] adj. humorous, funny, amusing
 • 'it [ʔit̚] n. bit, a small amount
 • 'itan [ˈʔi.tan] n. son
 • 'ite [ˈʔi.tɛ] n. daughter
 • 'itetsyìp [ˈʔi.tɛ.t͡sjɪp̚] n. little daughter (term of endearment)
 • 'llngo [ˈʔḷ.ŋo] n. hip
 • 'o' [ʔoʔ] adj. bringing fun, exciting
 • 'ok [ʔok̚] n. remembrance
 • 'okrol [ʔok.ˈɾol] n. history (ancient)
 • 'okvur [ʔok.ˈvuɾ] n. history (nonancient)
 • 'om [ʔom] adj. violet, purple, magenta
 • 'ompin [ˈʔom.pin] n. violet, purple, magenta
 • 'ong [ʔ•oŋ] v. unfold, blossom
 • 'ongokx [ˈʔ•o.ŋ•ok'] vin. be born
 • 'opin [ˈʔo.pin] n. color
 • 'ora [ˈʔo.ɾa] n. lake
 • 'otxang [ʔo.ˈt'aŋ] n. musical instrument (generic term)
 • 'rrpxom [ˈʔṛ.p'om] n. thunder
 • 'u [ʔu] n. thing (object, fact, abstraction)
 • 'ul [ʔ•ul] vin. increase
 • 'uo [ˈʔu.o] pn. something
 • 'upe [ˈʔu.pɛ] e. what (thing)
 • 'upxare [ʔu.ˈp'a.ɾɛ] n. message
 • 'ur [ʔuɾ] n. sight, look, appearance
 • 'Ìnglìsì [ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ] e. English language
 • 'ä' [ʔæʔ] intj. oops!
 • 'ä'o [ˈʔæ.ʔo] n. pitcher plant
 • 'änsyem [ʔæn.ˈsjɛm] n. complete
 • 'ärìp [ˈʔ•æ.ɾ•ɪp̚] vtr. move
 • 'ì'awn [ʔ•ɪ.ˈʔ•awn] vin. remain, stay
 • 'ìheyu [ʔɪ.ˈhɛ.ju] n. spiral
 • 'ìn [ʔ•ɪn] vin. be busy, be occupied

[modifier] A

 • a [a] part. clauselevel attributive marker
 • akrrmaw [a.ˈkṛ.maw] conj. after (temporal)
 • akrrta [a.ˈkṛ.ta] conj. since (temporal)
 • akum [a.ˈkum] conj. that (as a result)
 • alaksi [a.ˈlak.si] adj. ready
 • alo [ˈa.lo] n. time, turn, instance, one of a number of repeated or recurring actions
 • alu [ˈa.lu] conj. that is, in other words
 • alunta [a.ˈlun.ta] n. because, from the reason
 • alìm [a.ˈlɪm] adv. far away, at a distance
 • am'a [am.ˈʔa] n. doubt
 • am'ake [am.ˈʔa.kɛ] adj. sure, confident
 • am'aluke [am.ˈʔa.lu.kɛ] adv. without a doubt
 • anìheyu [a.nɪ.ˈhɛ.ju] n. fibonacci, blue spiral plant
 • apxa [a.ˈp'a] adj. large
 • apxangrr [a.ˈp'a.ŋṛ] n. delta tree
 • asim [a.ˈsim] adv. nearby, at close range
 • atan [a.ˈtan] n. light
 • atanvi [a.ˈtan.vi] n. ray
 • atanzaw [a.ˈtan.zaw] n. forked lightning
 • atokirina' [a.to.ki.ˈɾi.naʔ] n. seeds of the great tree
 • atxar [a.ˈt'aɾ] adj. smell of living animals, as found around a watering hole
 • atxkxe [at'.ˈk'ɛ] n. land
 • atxkxerel [at'.ˈk'ɛ.ɾɛl] n. map
 • au [a.ˈu] n. exclamation of consternation
 • aungia [a.ˈu.ŋi.a] n. sign, omen
 • awaiei [a.wa.i.ˈɛ.i] n. banshee of paradise
 • awnga [aw.ˈŋa] pn. we
 • ayfo [aj.ˈfo] or]] [ˈaj.fo] pn. they
 • aylaru [aj.ˈla.ɾu] pn. to the others
 • aynga [aj.ˈŋa] pn. you all, you (pl.)
 • ayoe [aj.ˈo.ɛ] pn. we, us (exclusive)
 • ayoeng [aj.ˈwɛŋ] pn. we, us (inclusive)
 • ayu [a.ˈju] n. things

[modifier] E

 • eampin [ˈɛ.am.pin] n. blue, green
 • ean [ˈɛ.an] adj. blue, green
 • eanean [ˈɛ.an.ˈɛ.an] n. cheadle, herbaceous plant
 • ekxan [ɛ.ˈk'an] n. barricade, obstruction
 • ekxtxu [ɛk'.ˈt'u] adj. rough
 • eltu [ˈɛl.tu] n. brain
 • eltu lefngap [ˈɛl.tu lɛ.ˈfŋap̚] n. computer
 • eltu si [ˈɛl.tu s•i] vin. pay attention, quit goofing off
 • eltungawng [ˈɛl.tu.ŋawŋ] n. brainworm
 • eltur tìtxen si [ˈɛl.tuɾ tɪ.ˈt'ɛn s•i] vin. be interesting, intriguing
 • emrey [ɛm.ˈɾ•ɛj] vin. survive
 • emza'u [ɛm.ˈz•a.ʔ•u] vtr. pass (a test), overcome
 • eo [ˈɛ.o] adp. before, in front of (place)
 • ep'ang [ɛp.ˈʔaŋ] adj. complex
 • epxang [ɛ.ˈp'aŋ] n. stone jar used to hold small toxic arachnid
 • etrìp [ˈɛt.ɾɪp̚] adj. favourable, favorable, auspicious
 • ewktswo [ˈɛwk.t͡swo] n. (sense of) taste
 • ewku [ˈ•ɛw.k•u] vtr. taste (not intentionally)
 • eyawr [ɛ.ˈjawɾ] adj. correct, right
 • eyaye [ɛ.ˈja.jɛ] n. warbonnet
 • eyk [•ɛjk̚] vtr. lead
 • eyktan [ˈɛjk.tan] n. leader
 • eyktanay [ɛjk.ta.ˈnaj] n. deputy, general, one step down from leader
 • eykyu [ˈɛjk.ju] n. leader (typically temporary, of a small group like a hunting party)

[modifier] F

 • fa [fa] adp. with, by means of
 • fahew [fa.ˈhɛw] n. smell
 • faoi [ˈfa.o.i] adj. smooth
 • fayluta [faj.ˈlu.ta] n. these words
 • fe' [fɛʔ] adj. bad
 • fe'ran [ˈfɛʔ.ɾan] n. flawed nature, something illconceived or inherently defective
 • fe'ranvi [ˈfɛʔ.ɾan.vi] n. blemish, deformity, stain, flawed feature
 • fe'ul [ˈfɛ.ʔ•ul] vin. worsen, get worse
 • fekem [ˈfɛ.kɛm] n. accident
 • few [fɛw] adp. across, aiming for the opposite side of
 • fewi [ˈf•ɛ.w•i] vtr. chase
 • fewtusok [ˈfɛw.tu.sok̚] adj. opposite, on the opposite side
 • fkan [fk•an] vin. resemble in a sensory modality, come to the senses as
 • fkarut [ˈfk•a.ɾ•ut̚] v. peel
 • fkay [fkaj] adj. hateful
 • fkew [fkɛw] adj. mighty
 • fkeytok [ˈfkɛj.t•ok̚] vin. exist
 • fkio [ˈfki.o] n. tetrapteron
 • fkip [fkip̚] adp. up among
 • fko [fko] pn. one, they (singular usage) (unspecified agent)
 • fkxake [ˈfk'•a.k•ɛ] v. itch
 • fkxakewll [ˈfk'a.kɛ.wḷ] n. itch plant
 • fkxen [fk'ɛn] n. vegetable (food)
 • fkxile [ˈfk'i.lɛ] n. bib necklace
 • flawkx [flawk'] n. leather
 • flawm [flawm] n. cheek
 • flefle [ˈflɛ.flɛ] n. Sol's delight, magnetotrophic plant
 • flew [flɛw] n. throat
 • flrr [flṛ] adj. gentle, mild, tender (people or things)
 • flä [fl•æ] vin. succeed
 • flì [flɪ] adj. thin; nfp.
 • flìnutx [flɪ.ˈnut'] n. thickness
 • fmal [fm•al] vtr. sustain
 • fmawn [fmawn] n. news, something to report
 • fmawnta [fmawnta] n. that news
 • fmetok [ˈfm•ɛ.t•ok̚] v. test
 • fmi [fm•i] vtrm. try, attempt
 • fmokx [fmok'] n. jealousy, envy
 • fnan [fn•an] vtr. be good at
 • fnawe' [fna.ˈwɛʔ] adj. cowardly
 • fnawe'tu [fna.ˈwɛʔ.tu] n. coward
 • fnel [fnɛl] n. kind, type
 • fnepe [ˈfnɛ.pɛ] e. which kind
 • fnetxum [fnɛ.ˈt'um] n. allergen
 • fngap [fŋap̚] n. metal
 • fngapsutxwll [ˈfŋap.sut'.wḷ] n. metalfollowing plant
 • fngo' [fŋ•oʔ̚] vtr. require, demand
 • fngä' [fŋ•æʔ] vin. relieve oneself; (on Earth:) use the restroom, go to the bathroom
 • fnu [fn•u] vin. quiet, be quiet
 • fo [fo] pn. they
 • fpak [fp•ak̚] v. hold off, suspend action
 • fpe' [fp•ɛʔ] vtr. send
 • fpeio [fpɛ.ˈi.o] n. challenge (ceremonial)
 • fpi [fpi] adp. for the sake of, for the benefit of
 • fpom [fpom] n. wellbeing, peace, happiness
 • fpomtokx [fpom.ˈtok'] n. health (physical)
 • fpxafaw [ˈfp'a.faw] n. medusa
 • fpxäkìm [ˈfp'•æ.k•ɪm] vin. enter
 • fpìl [fp•ɪl] vtr. think
 • fpìlfya [ˈfpɪl.fja] n. thought pattern, way of thinking
 • fra'u [ˈfɾa.ʔu] pn. everything
 • frafya [ˈfra.fja] adv. in every way
 • frakrr [ˈfɾa.kṛ] adv. always, all the time
 • fralo [ˈfɾa.lo] adv. every time, every instance, each time
 • frapo [ˈfɾa.po] pn. everyone
 • frato [ˈfɾa.to] part. superlative marker than all
 • fratrr [fɾa.ˈtṛ] adv. daily, every day
 • fratseng [ˈfɾa.t͡sɛŋ] adv. everywhere
 • fratxon [fɾa.ˈt'on] adv. every night
 • frawzo [fɾaw.ˈzo] intj. all is well, everything is fine or OK
 • frrfen [ˈf•ṛ.f•ɛn] vtr. visit
 • frrtu [ˈfṛ.tu] n. guest, visitor
 • frìp [fɾ•ɪp̚] vtr. bite
 • fta [fta] n. knot
 • fta si [fta s•i] vin. knot, make or tie a knot
 • ftang [ft•aŋ] vim. stop
 • ftawnemkrr [ftaw.ˈnɛm.kṛ] n. past
 • fte [ftɛ] conj. so that, in order to
 • fteke [ˈftɛ.kɛ] conj. so that not, lest
 • ftem [ft•ɛm] vtr. pass by (something)
 • ftia [ft•i.•ˈa] vtr. study
 • ftu [ftu] adp. from (direction)
 • ftue [ˈftu.ɛ] adj. easy, simple
 • ftumfa [ˈftum.fa] e. out of, from inside
 • ftxavang [ˈft'a.vaŋ] adj. passionate
 • ftxey [ft'ɛj] vtr. whether, or
 • ftxozä [ft'o.ˈzæ] n. celebration, happy occasion
 • ftxozä si [ft'o.ˈzæ s•i] vin. celebrate
 • ftxulì'u [ft'•u.ˈlɪ.ʔu] vin. orate, give speech
 • ftxulì'uyu [ft'u.ˈlɪ.ʔu.ju] n. orator, (public) speaker
 • ftxì [ft'ɪ] n. tongue
 • ftxìlor [ft'ɪ.ˈloɾ] adj. delicious, good tasting
 • ftxìvä' [ft'ɪ.ˈvæʔ] adj. bad tasting
 • ftär [ftæɾ] adj. left (not right)
 • ftärpa [ˈftæɾ.pa] n. left side
 • fu [fu] conj. or
 • fuke [fu.ˈkɛ] conj. or not
 • fula [ˈfu.la] pn. that
 • furia [ˈfu.ɾi.a] pn. that
 • futa [ˈfu.ta] pn. that
 • fwa [fwa] pn. that (subordinate clause marker)
 • fwampop [ˈfwam.pop̚] n. tapirus
 • fwang [fwaŋ] adj. savory, umami, rich
 • fwefwi [ˈfw•ɛ.fw•i] vin. whistle
 • fwel [fwɛl] adj. broken
 • fwem [fwɛm] adj. dull, blunt (as a point)
 • fwew [fw•ɛw] vtr. look for, seek, search
 • fwi [fw•i] vin. slip, slide
 • fwäkì [ˈfwæ.kɪ] n. mantis
 • fwäkìwll [ˈfwæ.kɪ.wḷ] n. mantis orchid
 • fya'o [ˈfja.ʔo] n. path, way, manner
 • fyape [ˈfja.pɛ] e. how
 • fyawìntxu [fja.w•ɪn.ˈt'•u] vin. guide (with dative of thing guided)
 • fyel [fyɛl] vtr. seal, make impervious
 • fyep [fjɛp̚] vtr. hold in the hand, grasp, grip
 • fyeyn [fjɛjn] adj. ripe, mature, adult
 • fyeyntu [ˈfjɛjn.tu] n. adult person
 • fyin [fjin] adj. simple
 • fyinep'ang [fjin.ɛp.ˈʔaŋ] n. degree of complexity
 • fyinep'angpe [fjin.ɛp.ˈʔaŋ.pɛ] n. how complex?
 • fyole [ˈfjo.lɛ] adj. sublime, beyond perfection
 • fäkä [fæ.ˈk•æ] vin. go up, ascend
 • fäpa [ˈfæ.pa] n. top
 • fäza'u [fæ.ˈz•a.ʔ•u] vin. come up, ascend
 • fì'u [fɪ.ˈʔu] pn. this (thing)
 • fìfya [fɪ.ˈfja] adv. this way, like this
 • fìkem [fɪ.ˈkɛm] pn. this (action)
 • fìpo [ˈfɪ.po] pn. this one person or thing
 • fìtrr [fɪ.ˈtṛ] adv. today
 • fìtsap [fɪ.ˈt͡sap̚] adv. each other
 • fìtseng [fɪ.ˈt͡sɛŋ(ɛ)] adv. here, this place
 • fìtsenge [fɪ.ˈt͡sɛŋ(ɛ)] adv. here, this place
 • fìtxan [fɪ.ˈt'an] adv. so, to such an extent
 • fìtxon [fɪ.ˈt'on] adv. tonight

[modifier] H

 • ha [ha] adv. so, in that case
 • ha' [h•aʔ] vin. fit, suit, complement, inherently enhance
 • ha'ngir [haʔ.ˈŋiɾ] n. afternoon
 • hahaw [ˈh•a.h•aw] vin. sleep
 • ham [ham] adj. previous
 • hamalo [ha.ˈma.lo] adv. last time
 • hametsì [ha.mɛ.t͡sɪ] n. leavened bread
 • hangham [ˈh•aŋ.h•am] vin. laugh
 • hangvur [ˈhaŋ.vuɾ] n. joke, funny story
 • hapxì [ha.ˈp'ɪ] n. part
 • hapxìtu [ha.ˈp'ɪ.tu] n. member
 • hasey [ha.ˈsɛj] adj. done, finished
 • hasey si [ha.ˈsɛj ˈs•i] vin. accomplish, bring to a conclusion
 • hawl [h•awl] vtr. prepare
 • hawng [hawŋ] n. overabundance
 • hawngkrr [ˈhawŋ.kṛ] adv. late
 • hawntsyokx [hawn.ˈt͡sjok'] n. glove
 • hawnu [ˈh•aw.n•u] vtr. protect, shelter
 • hawnven [hawn.ˈvɛn] n. shoe
 • hawre' [haw.ˈɾɛʔ] n. hat
 • hawtsyìp [ˈhaw.t͡sjɪp̚] n. nap
 • hay [haj] adj. next
 • hayalo [ha.ˈja.lo] adv. next time
 • hefi [ˈh•ɛ.f•i] vtr. smell (not intentially)
 • hefitswo [ˈhɛ.fi.t͡swo] n. (sense of) smell
 • hek [h•ɛk̚] vin. be curious, odd, strange, unexpected
 • hermeyp [hɛɾ.ˈmɛjp̚] n. snow flurry
 • hertxayo [ˈhɛɾ.t'a.jo] n. snow field
 • herwì [ˈhɛɾ.wɪ] n. snow
 • herwìva [ˈhɛɾ.wɪ.va] n. snowflake
 • hewne [ˈhɛw.nɛ] adj. soft (of an object)
 • heyn [h•ɛjn] vin. sit
 • hifwo [ˈh•i.fw•o] vin. flee, escape
 • hiyìk [ˈhi.jɪk̚] adj. funny, strange
 • hoet [ho.ˈɛt̚] adj. vast, broad, expansive
 • hol [hol] adj. few
 • holpxay [hol.ˈp'aj] n. number
 • holpxaype [hol.ˈp'aj.pɛ] e. how many
 • hona [ˈho.na] adj. endearing, adorable, cute
 • hrrap [ˈhṛ.ap̚] n. danger
 • hu [hu] adp. with (accompaniment)
 • hufwa [hu.ˈfwa] conj. although
 • hufwe [hu.ˈfwɛ] n. wind
 • hufwetsyìp [hu.ˈfwɛ.t͡sjɪp̚] n. breeze, light wind
 • hultstxem [h•ul.ˈt͡st'•ɛm] vtr. hinder
 • hum [h•um] vin. leave, depart
 • hì'ang [ˈhɪ.ʔaŋ] n. insect
 • hì'i [ˈhɪ.ʔi] adj. small, little (in size)
 • hìkrr [ˈhɪ.kṛ] n. second, very short time
 • hìm [hɪm] adj. small (in quantity)
 • hìmpxì [hɪm.ˈp'ɪ] n. minority, least, small part
 • hìmtxampe [hɪm.ˈt'am.pɛ] e. how much
 • hìmtxan [hɪm.ˈt'an] n. amount
 • hìmtxew [hɪm.ˈt'ɛw] n. minimum
 • hìmtxewvay [hɪm.ˈt'ɛw.vaj] adv. minimally
 • hìno [hɪ.ˈno] adj. fine, detailed, precise, intricate (of things)
 • hìrumwll [hɪ.ˈɾum.wḷ] n. puffer plant
 • hìtxoa [hɪ.ˈt'o.a] intj. excuse me

[modifier] I

 • i'en [ˈiʔ.ɛn] n. stringed instrument
 • ikran [ˈik.ɾan] n. banshee
 • ikranay [ik.ɾa.ˈnaj] n. forest banshee
 • il [i•l] vin. bend
 • inan [•i.ˈn•an] vtr. read (e.g. the forest), gain knowledge from sensory input
 • inanfya [i.ˈnan.fja] n. sense (means of perception)
 • ingyen [ˈiŋ.jɛn] n. feeling of mystery or incomprehension
 • ingyenga' [ˈiŋ.jɛ.ŋaʔ] adj. mysterious, puzzling, enigmatic
 • ingyentsim [ˈiŋ.jɛn.t͡sim] n. mystery, riddle, enigma, conundrum
 • ingyentsyìp [ˈiŋ.jɛn.t͡sjɪp̚] n. trick, sleight of hand, clever/special methodology
 • io [ˈi.o] adp. above
 • ioang [i.ˈo.aŋ] n. animal, beast
 • ioi [i.ˈo.i] n. adornment, or ceremonial apparel (item of)
 • ioi si [i.ˈo.i s•i] vin. adorn
 • irayo [i.ˈɾa.jo] n. thank you, thanks
 • irayo si [i.ˈɾa.jo ˈs•i] vin. thank, give thanks

[modifier] K

 • ka [ka] adp. across, covering thoroughly
 • kakrel [kak.ˈɾɛl] adj. blind
 • kali'weya [ka.liʔ.wɛ.ja] n. species of poisonous arachnid
 • kalin [ka.ˈlin] adj. sweet to the taste
 • kaltxì [kal.ˈt'ɪ] intj. hello
 • kaltxì si [kal.ˈt'ɪ ˈs•i] vin. say hello, greet
 • kam [kam] adp. ago
 • kame [ˈk•a.m•ɛ] vtr. see, see into, understand, know (spiritual sense)
 • kan [k•an] vtrm. aim
 • kan'ìn [ˈk•an.ʔ•ɪn] n. focus on, specialize in, be particularly interested in
 • kanfpìl [ˈk•an.fp•ɪl] vin. concentrate, focus one's attention
 • kangay [ka.ˈŋaj] adj. valid
 • kangay si [ka.ˈŋaj s•i] vin. validate, confirm
 • kanom [ˈk•a.n•om] vtr. acquire, get
 • kanu [ˈka.nu] adj. smart, intelligent
 • kar [k•aɾ] vtr. teach
 • karyu [ˈkaɾ.ju] n. teacher
 • karyunay [kaɾ.ju.ˈnaj] n. apprentice teacher
 • kato [ˈka.to] n. rhythm
 • kavuk [ka.ˈvuk̚] n. treachery
 • kavuk si [ka.ˈvuk̚ ˈs•i] vin. betray
 • kaw'it [kaw.ˈʔit̚] adv. at all, not at all (see ke…kaw'it not…at all)
 • kawkrr [ˈkaw.kṛ] adv. never
 • kawng [kawŋ] adj. bad, evil
 • kawnglan [ˈkawŋ.lan] adj. malicious, bad hearted
 • kawngsar [ˈkawŋ.s•aɾ] vtr. exploit
 • kawtseng [ˈkaw.t͡sɛŋ] adv. nowhere
 • kawtu [ˈkaw.tu] pn. noone
 • kay [kaj] adp. from now (in the future)
 • kaym [kajm] n. evening (before twilight), late afternoon
 • ke [kɛ] adv. not
 • ke'aw [kɛ.ˈʔaw] adj. divided, torn apart, striferidden
 • ke'u [ˈkɛ.ʔu] pn. nothing
 • kea [ˈkɛ.a] adj. no (before a noun)
 • keftxo [kɛ.ˈft'o] adj. unhappy, upset, ‘How sad!'
 • kefyak [kɛ.ˈfjak̚] part. isn't it?, right?
 • kehe [ˈkɛ.hɛ] part. no
 • kekem [ˈkɛ.kɛm] pn. no action or activity
 • kelemweypey [kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj] adj. impatient
 • kelfpomtokx [kɛl.ˈfpom.tok'] adj. unhealthy
 • kelkin [kɛl.ˈkin] adj. unnecessary
 • kelku [ˈkɛl.ku] n. home, house
 • kelku si [ˈkɛl.ku ˈs•i] vin. live, dwell
 • kelsar [kɛl.ˈsaɾ] adj. useless, in vain
 • keltsun [kɛl.ˈt͡sun] adj. impossible
 • kem [kɛm] n. thing (action), deed
 • kem si [ˈkɛm ˈs•i] vin. do
 • kemlì'u [ˈkɛm.lɪ.ʔu] n. verb
 • kemlì'uvi [ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi] n. infix
 • kempe [ˈkɛm.pɛ] e. what (action)
 • keng [kɛŋ] adv. even, so much as
 • kenong [ˈk•ɛ.n•oŋ] or]] [ˈkɛ.n•oŋ] v. model, represent, exemplify (ii)
 • kenten [ˈkɛn.tɛn] n. fan lizard
 • kerusey [ˈkɛ.ɾu.sɛj] adj. dead
 • kesran [kɛ.ˈsɾan] adj. soso, mediocre
 • keteng [ˈkɛ.tɛŋ] adj. different
 • ketsran [kɛ.ˈt͡sɾan] adj. no matter, no matter what, whatever
 • ketsuktswa' [kɛ.t͡suk.ˈt͡swaʔ] adj. unforgettable
 • ketuwong [ˈkɛ.tu.woŋ] n. alien
 • kew [kɛw] num. zero
 • kewong [ˈkɛ.woŋ] adj. alien
 • key [kɛj] n. face
 • keyawr [kɛ.ˈjawɾ] adj. incorrect, wrong, not right
 • keye'ung [kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ] n. insanity
 • keyrel [ˈkɛy.ɾɛl] n. facial expression
 • kezemplltxe [kɛ.zɛm.pḷ.ˈt'ɛ] adv. of course, needless to say
 • ki [ki] conj. but rather, but instead
 • kifkey [ki.ˈfkɛj] n. world (physical, solid)
 • kilvan [kil.ˈvan] n. river
 • kin [k•in] vtr. need
 • kinam [ki.ˈnam] n. leg
 • kinamtil [ki.ˈnam.til] n. knee
 • kintrr [ˈkin.tṛ] n. week
 • kintrram [ˈkin.tṛam] n. last week
 • kintrray [ˈkin.tṛaj] n. next week
 • kinä [ˈki.næ] num. seven
 • kip [kip̚] adp. among
 • kive [ˈki.vɛ] adj. seventh (ordinal)
 • kllfro' [kḷ.ˈfɾ•oʔ] vin. be responsible
 • kllkulat [kḷ.ˈk•u.l•at̚] vtr. dig up
 • kllkxem [kḷ.ˈk'•ɛm] vin. stand
 • kllkä [kḷ.ˈk•æ] vin. go down, descend
 • kllpa [ˈkḷ.pa] n. bottom
 • kllpxiwll [kḷ.ˈp'i.wḷ] n. lionberry
 • kllpxìltu [kḷ.ˈp'ɪl.tu] n. territory
 • kllpä [kḷ.ˈp•æ] vin. land, reach the ground
 • kllte [ˈkḷ.tɛ] n. ground
 • klltseng [ˈkḷ.t͡sɛŋ] n. position
 • klltxay [kḷ.ˈt'•aj] vin. lie on the ground
 • klltxeykay [kḷ.t'ɛj.ˈk•aj] vtr. lay (something) on the ground
 • kllvawm [ˈkḷ.vawm] adj. brown
 • kllwo [kḷ.ˈw•o] vin. alight, land (process of)
 • kllyem [kḷ.ˈj•ɛm] vtr. bury
 • kllza'u [kḷ.ˈz•a.ʔ•u] vin. come down, descend
 • ko [ko] part. solicit agreement
 • koak [ˈko.ak̚] adj. old, aged (for living things)
 • koaktan [ˈko.ak.tan] n. old man
 • koakte [ˈko.ak.tɛ] n. old woman
 • koaktu [ˈko.ak.tu] n. old person
 • kop [kop̚] adv. too, also, additionally
 • koren [ko.ˈɾɛn] n. rule, guideline
 • kosman [ko.ˈsman] adj. wonderful, terrific, fantastic
 • krr [kṛ] n. time
 • krra [ˈkṛ.a] conj. when, at the time that
 • krrnekx [kṛ.ˈn•ɛk'] vin. take/consume time (ii)
 • krrpe [ˈkṛ.pɛ] e. when
 • ku'up [ˈku.ʔup̚] adj. heavy (physical weight)
 • kulat [ˈk•u.l•at̚] vtr. reveal, bring forth, uncover (literally and metaphorically)
 • kum [kum] n. result
 • kuma [ˈkum.a] conj. that (as a result)
 • kunsìp [ˈkun.sɪp̚] n. gunship
 • kur [k•uɾ] vin. hang
 • kurakx [k•u.ˈɾ•ak'] vtr. drive out
 • kxa [k'a] n. mouth
 • kxakx [k'•ak'] vin. break, snap in two
 • kxam [k'am] n. middle, midpoint
 • kxamlä [ˈk'am.læ] adp. through (via the middle of)
 • kxamtrr [ˈk'am.tṛ] n. midday, noon
 • kxamtrrmaw [ˈk'am.tṛ.maw] n. the time immediately after noon, early afternoon
 • kxamtseng [ˈk'am.t͡sɛŋ] n. center, place in the middle
 • kxamtxomaw [ˈk'am.t'o.maw] n. after midnight
 • kxamtxon [ˈk'am.t'on] n. midnight
 • kxamyì [ˈk'am.jɪ] n. intermediate level
 • kxangangang [ˈk'aŋ.aŋ.aŋ] intj. boom (onomatopoeic)
 • kxanì [ˈk'a.nɪ] adj. forbidden
 • kxawm [k'awm] adv. perhaps, maybe
 • kxayl [k'ajl] adj. high
 • kxaylte [ˈk'ajl.tɛ] n. cillaphant
 • kxaylyì [ˈk'ajl.jɪ] n. high level
 • kxeltek [ˈk'•ɛl.t•ɛk] vtr. pick up, lift
 • kxem [k'ɛm] vin. be vertical
 • kxemyo [ˈk'ɛm.jo] n. wall, vertical surface
 • kxener [ˈk'ɛ.nɛɾ] n. smoke
 • kxetse [ˈk'ɛ.t͡sɛ] n. tail
 • kxeyey [ˈk'ɛ.jɛj] n. error, mistake
 • kxitx [k'it'] n. death
 • kxll [k'ḷ] n. charge, running attack
 • kxll si [ˈk'ḷ ˈs•i] vin. charge
 • kxor [k'oɾ] n. a wall or bank of powerful waterfalls noted for its deafening roar and deadly force (countable, but only rarely)
 • kxu [k'u] n. harm
 • kxuke [ˈk'u.kɛ] adj. safe
 • kxukx [k'•uk'] vtr. swallow
 • kxutu [ˈk'u.tu] n. enemy
 • kxänäng [ˈk'æ.næŋ] adj. smell of decaying animal/flesh, rotting, putrid
 • [k•æ] vin. go
 • kä'ärìp [kæ.ˈʔ•æ.ɾ•ɪp̚] vtr. push
 • kämakto [kæ.ˈm•ak.t•o] v. ride out
 • käpxì [kæ.ˈp'ɪ] n. rear (part or section)
 • käsatseng [kæ.ˈsa.t͡sɛŋ] adv. out there
 • käsrìn [kæ.ˈsɾ•ɪn] vtr. lend
 • käteng [ˈk•æ.tɛŋ] vin. spend time with, hang out with
 • kì'ong [kɪ.ˈʔoŋ] adj. slow
 • kìm [k•ɪm] vtr. spin, to spin (something)
 • kìmar [kɪ.ˈmaɾ] adj. in season (of foods, vegetable or animal)
 • kìng [kɪŋ] n. thread
 • kìte'e [kɪ.tɛ.ˈʔɛ] n. service
 • kìte'e si [kɪ.tɛ.ˈʔɛ ˈs•i] vin. serve

[modifier] L

 • lahe [ˈla.hɛ] adj. other, else
 • lam [l•am] vin. seem, appear
 • lapo [ˈla.po] pn. other one person or thing
 • laro [ˈla.ɾo] adj. clean
 • latem [ˈl•a.t•ɛm] vin. change
 • latsi [l•a.ˈt͡s•i] v. keep up with someone
 • law [law] adj. clear, certain
 • law si [ˈlaw ˈs•i] vin. make clear
 • lawk [l•awk̚] vtr. discourse on, talk about, say something concerning
 • lawr [lawɾ] n. melody
 • layompin [la.ˈjom.pin] n. black
 • layon [la.ˈjon] adj. black
 • le'aw [lɛ.ˈʔaw] adj. only
 • le'en [lɛ.ˈʔɛn] adj. speculative, intuitive
 • leNa'vi [lɛ.ˈnaʔ.vi] adj. having to do with the Na'vi, the People
 • lefkrr [lɛ.ˈfkṛ] adj. current
 • lefngap [lɛ.ˈfŋap̚] adj. metallic
 • lefpom [lɛ.ˈfpom] adj. happy, peaceful, joyous, pleasant
 • lefpomtokx [lɛ.ˈfpom.tok'] adj. healthy
 • lehawng [lɛ.ˈhawŋ] adj. excessive
 • lehawngkrr [lɛ.ˈhawŋ.kṛ] adj. late
 • lehrrap [lɛ.ˈhṛ.ap̚] adj. dangerous
 • leioae [lɛ.i.o.ˈa.ɛ] n. respect
 • leioae si [lɛ.i.o.ˈa.ɛ s•i] vin. to respect
 • lek [l•ɛk̚] vtr. heed, obey
 • lekin [lɛ.ˈkin] adj. necessary
 • lekoren [lɛ.ko.ˈɾɛn] adj. lawlike
 • lekye'ung [lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ] adj. insane, crazy
 • lelì'fya [lɛ.ˈlɪʔ.fja] adj. concerning language, regarding language
 • lemrey [lɛm.ˈɾɛj] adj. surviving (e.g. of entities from a group some of whom have died)
 • lemweypey [lɛm.ˈwɛj.pɛj] adj. patient
 • len [l•ɛn] vin. happen, occur
 • leno [lɛ.ˈno] adj. thorough, detailorientated (of a person)
 • lenomum [lɛ.ˈno.mum] adj. curious
 • lenrra [lɛ.ˈnṛ.a] adj. proud
 • lepay [lɛ.ˈpaj] adj. watery
 • lepwopx [lɛp.ˈwop'] adj. cloudy
 • leronsrel [lɛ.ˈɾon.sɾɛl] n. imaginary
 • lertu [ˈlɛɾ.tu] n. colleague
 • lerìk [lɛ.ˈɾɪk̚] adj. leafy
 • lesar [lɛ.ˈsaɾ] adj. useful
 • leskxir [lɛ.ˈsk'iɾ] adj. wounded
 • lesngä'i [lɛ.ˈsŋæ.ʔi] adj. original, existing at or from the start, first in a series
 • lesnonrra [lɛ.sno.ˈnṛ.a] adj. full of selfpride
 • leso'ha [lɛ.ˈsoʔ.ha] adj. enthusiastic, keen
 • letam [lɛ.ˈtam] adj. sufficient
 • letokx [lɛ.ˈtok'] adj. bodily, physical
 • letrr [lɛ.ˈtṛ] adj. daily
 • letrrtrr [lɛ.ˈtṛ.tṛ] adj. ordinary
 • letsim [lɛ.ˈt͡sim] adj. original, unique, not derived from another source
 • letsranten [lɛ.ˈt͡sɾan.tɛn] n. important
 • letsunslu [lɛ.ˈt͡sun.slu] n. possible
 • letwan [lɛt.ˈwan] adj. dodgy, sneaky (of a person)
 • letxi [lɛ.ˈt'i] adj. hurried, frenzied
 • letxiluke [lɛ.ˈt'i.lu.kɛ] adj. unhurried
 • lew [lɛw] n. cover, lid
 • lew si [ˈlɛw ˈs•i] vin. cover
 • lewäte [lɛ.wæ.ˈtɛ] adj. disagreeable, argumentative (of an agent)
 • leyapay [lɛ.ˈja.paj] adj. foggy, misty
 • leye'krr [lɛ.ˈjɛʔ.kṛ] adj. early
 • leyewla [lɛ.ˈjɛw.la] adj. disappointing
 • leyn [l•ɛjn] vtr. repeat, do again
 • lezeswa [lɛ.ˈzɛ.swa] adj. grassy
 • li [li] adv. already
 • lie [ˈli.ɛ] n. experience
 • lini [ˈli.ni] n. young of an animal, bird, fish, insect
 • lisre [ˈli.sɾɛ] adp. by, before, up to but not after
 • litx [lit'] adj. sharp (as a blade)
 • loi [ˈlo.i] n. egg
 • lok [l•ok̚] vtr. close to
 • lom [lom] adj. missing, missed (as an absent person who is longed for)
 • lomtu [ˈlom.tu] n. missed person
 • lonu [l•o.ˈn•u] vtr. release, let go
 • lopx [l•op'] vin. panic
 • lor [loɾ] adj. beautiful, pleasant to the senses
 • loran [ˈlo.ɾan] n. elegance, grace
 • loreyu [lo.ˈɾɛ.ju] n. helicoradian, beautiful spiral
 • lrrtok [ˈlṛ.tok̚] n. smile
 • lrrtok si [ˈlṛ.tok̚ ˈs•i] vin. smile
 • lu [l•u] vin. be, am, is, are
 • luke [ˈlu.kɛ] adp. without
 • lukpen [luk.ˈpɛn] adj. without clothing, naked
 • lumpe [ˈlum.pɛ] e. why
 • lun [lun] n. reason
 • lätxayn [l•æ.ˈt'•ajn] vtr. defeat in battle, conquer
 • lì'fya [ˈlɪʔ.fja] n. language
 • lì'fyaolo' [ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ] n. language group, language users
 • lì'fyavi [ˈlɪʔ.fja.vi] n. expression, bit of language
 • lì'u [ˈlɪ.ʔu] n. word
 • lì'upam [ˈlɪ.ʔu.pam] n. accent, pronunciation
 • lì'upe [ˈlɪ.ʔu.pɛ] e. what (word, utterance)
 • lì'upuk [ˈlɪ.ʔu.puk̚] n. dictionary
 • lì'uvan [ˈlɪ.ʔu.van] n. pun, wordplay
 • lìm [l•ɪm] vin. be far
 • lìng [l•ɪŋ] vin. float in the air, hover

[modifier] M

 • ma [ma] part. O (vocative marker)
 • makto [ˈm•ak.t•o] vtr. ride
 • mal [mal] adj. trustworthy, trustinspiring
 • masat [ˈma.sat] n. breastplate (armor)
 • matsa [ma.t͡sa] n. matsa, crackers
 • maw [maw] adp. after (time)
 • mawey [ma.ˈwɛj] adj. calm
 • maweypey [ma.ˈwɛj.p•ɛj] vin. be patient (ii)
 • maweypeyyu [ma.ˈwɛj.pɛj.ju] n. One who is patient
 • mawkrr [ˈmaw.kṛ] adv. after, afterwards
 • mawkrra [maw.ˈkṛ.a] conj. after (temporal)
 • mawl [mawl] n. half
 • may' [majʔ] vtrm. try, sample, evaluate, check out, testdrive
 • me'em [mɛ.ˈʔɛm] adj. harmonious
 • mefo [ˈmɛ.fo] pn. they, those two
 • mek [mɛk̚] adj. empty, or metaphorically: having no value
 • mekre [ˈmɛk.ɾɛ] n. supplies
 • mektseng [ˈmɛk.t͡sɛŋ] n. gap, breach
 • melo [ˈmɛ.lo] adv. twice
 • menari [mɛ.ˈna.ɾi] n. eyes (two)
 • meoauniaea [ˌmɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a] n. harmony, living at one with nature
 • mesrram [mɛ.sṛ.ˈam] adv. the day before yesterday, two days ago
 • mesrray [mɛ.sṛ.ˈaj] adv. the day after tomorrow, two days from now
 • meuia [mɛ.ˈu.i.a] n. honor
 • meuianga' [mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ] adj. honorable, honorably
 • meyam [m•ɛ.ˈy•am] vtr. hug, embrace, hold in one's arms
 • meyp [mɛjp̚] adj. weak
 • mi [mi] adv. yet, still, as before
 • miktsang [ˈmik.t͡saŋ] n. earring
 • mikyun [ˈmik.jun] n. ear
 • mip [mip̚] adj. new
 • mll'an [m•ḷ.ˈʔ•an] vtr. accept
 • mllte [m•ḷ.ˈt•ɛ] vin. agree
 • mo [mo] n. space, hollow, enclosed open area
 • moe [ˈmo.ɛ] pn. we two, us two (exclusive)
 • mok [m•ok̚] vtr. suggest
 • mokri [ˈmok.ɾi] n. voice
 • mong [m•oŋ] vtr. depend on, rely on, trust for protection
 • mowan [mo.ˈwan] adj. pleasing, enjoyable (physically, sexually)
 • mrr [mṛ] num. five
 • mrrtrr [ˈmṛ.tṛ] n. five day work week
 • mrrve [ˈmṛ.vɛ] adj. fifth (ordinal)
 • muiä [mu.ˈi.æ] adj. proper, fair, right, justified
 • mulpxar [mul.ˈp'aɾ] n. roosterhead plant
 • mun'i [m•un.ˈʔ•i] v. cut
 • mune [ˈmu.nɛ] num. two
 • munge [ˈm•u.ŋ•ɛ] vtr. take, bring
 • mungwrr [muŋ.ˈwṛ] adp. except
 • munsna [ˈmun.sna] n. pair
 • muntrr [ˈmun.tṛ] n. weekend
 • muntrram [ˈmun.tṛ.am] n. last weekend
 • muntrray [ˈmun.tṛ.aj] n. next weekend
 • muntxa [mun.ˈt'a] n. mated, married
 • muntxa si [mun.ˈt'a ˈs•i] vin. mate (with someone), marry
 • muntxatan [mun.ˈt'a.tan] n. husband, male spouse
 • muntxate [mun.ˈt'a.tɛ] n. wife, female spouse
 • muntxatu [mun.ˈt'a.tu] n. spouse
 • muve [ˈmu.vɛ] adj. second (ordinal)
 • muwìntxu [mu.w•ɪn.ˈt'•u] n. introduce, present
 • mäkxu [m•æ.ˈk'u] vtr. interrupt, throw out of harmonious balance
 • [mɪ] adp. in, on
 • mìfa [ˈmɪ.fa] or]] [mɪ.ˈfa] adv. inside
 • mìftxele [mɪ.ˈft'ɛ.lɛ] adv. in this regard, related to this matter
 • mìkam [mɪ.ˈkam] adp. between
 • mìn [m•ɪn] vin. turn, rotate on an axis
 • mìnyu [ˈmɪn.ju] n. turner
 • mìso [mɪ.ˈso] adv. away (position)

[modifier] N

 • na [na] adp. like, as
 • na'rìng [ˈnaʔ.ɾɪŋ] n. forest
 • naer [na.ˈɛɾ] n. drink, something able to be drunk
 • nafì'u [na.fɪ.ˈʔu] adj. such
 • nam'ake [nam.ˈʔa.kɛ] adv. confidently
 • nang [naŋ] part. surprise, exclamation, encouragement (mirative)
 • nantang [ˈnan.taŋ] n. viperwolf Caniferratus costatus, striped armored wolf
 • nari [ˈna.ɾi] n. eye
 • nari si [ˈna.ɾi s•i] vin. watch out, be careful
 • natkenong [nat.ˈkɛ.noŋ] conj. for example, as an example
 • nawm [nawm] adj. great, noble
 • nawmtu [ˈnawm.tu] n. great person
 • nayn [najn] n. the symbol 9 (not the value nine)
 • ne [nɛ] adp. to, towards (direction)
 • ne'ìm [nɛ.ˈʔɪm] adv. back (direction)
 • nefä [nɛ.ˈfæ] adv. up (direction)
 • nekll [nɛ.ˈkḷ] adv. down (direction)
 • nekx [n•ɛk'] vtr. burn, consume
 • nemfa [ˈnɛm.fa] adp. into, inside
 • nemrey [nɛm.ˈɾɛj] adv. in a fashion as if one's life were at stake
 • neto [nɛ.ˈto] adv. away (direction)
 • netrìp [ˈnɛt.ɾɪp̚] adv. luckily, happily
 • new [n•ɛw] vtrm. want
 • newomum [n•ɛw.ˈo.mum] vin. be curious, want to know
 • neympin [ˈnɛjm.pin] n. light color
 • neyn [nɛjn] adj. light colors, shades of white
 • nga [ŋa] pn. you
 • nga' [ŋaʔ] vtr. contain
 • ngam [ŋam] n. echo
 • ngampam [ˈŋam.pam] n. rhyme
 • ngampam si [ˈŋam.pam s•i] vin. rhyme
 • ngatsyìp [ˈŋa.t͡sjɪp̚] pn. little you, you little
 • ngawng [ŋawŋ] n. worm
 • ngay [ŋaj] adj. true
 • ngaytxoa [ŋaj.ˈt'o.a] intj. sorry, my apologies (acknowledgment of guilt and regret)
 • ngenga [ŋɛ.ˈŋa] pn. you (honorific (honourific) form)
 • ngep [ŋɛp̚] n. navel
 • nget [ŋɛt̚] adj. smell of decaying wood and leaves, dank (nonanimal decay)
 • ngeyn [ŋɛjn] adj. tired
 • ngian [ŋi.ˈan] adv. however
 • ngim [ŋim] adj. long (physical length)
 • ngimpup [ŋim.ˈpup̚] n. length
 • ngong [ŋoŋ] adj. lethargic, lacking sufficient energy, lazy
 • ngop [ŋ•op̚] vtr. create
 • ngopyu [ˈŋop.ju] n. creator
 • ngrr [ŋṛ] n. root
 • ngrrpongu [ŋṛ.po.ŋu] n. grassroots movement
 • ngul [ŋul] adj. grey, drab
 • ngulpin [ˈŋul.pin] n. grey
 • nguway [ˈŋu.waj] n. howl, viperwolf cry
 • ngä'än [ŋ•æ.ˈʔ•æn] vin. suffer mentally or emotionally, be miserable
 • ngäng [ŋæŋ] n. stomach
 • ngäzìk [ˈŋæ.zɪk̚] adj. difficult, hard
 • nikre [ˈnik.ɾɛ] n. hair
 • nikroi [nik.ˈɾo.i] n. hair adornment
 • nim [nim] adj. timid, shy
 • ninan [ˈni.nan] adv. by reading
 • ningyen [ˈniŋ,jɛn] adv. mysteriously, in a puzzling fashion
 • nitram [nit.ˈɾam] adj. happy (of people)
 • niä [n•i.•ˈæ] vtr. grab
 • nokx [n•ok'] vtr. give birth to
 • nong [n•oŋ] v. follow, proceed after
 • nrr [nṛ] vin. glow, be luminous
 • nrra [ˈnṛ.a] n. pride, feeling of pride
 • nui [ˈn•u.•i] vin. fail, falter, go astray, not obtain expected or desired result
 • nulkrr [nul.ˈkṛ] adv. longer (time)
 • nulnew [nul.ˈn•ɛw] vtrm. prefer (ii)
 • nume [ˈn•u.m•ɛ] vin. learn
 • numeyu [ˈnu.mɛ.ju] n. student
 • numtseng [ˈnum.t͡sɛŋ] n. school
 • numtsengvi [ˈnum.t͡sɛŋ.vi] n. classroom, division of a school
 • numultxa [nu.mul.ˈt'a] n. class (for instruction)
 • numultxatu [nu.mul.ˈt'a.tu] n. classmate, member of a class
 • nutx [nut'] adj. thick
 • nuä [ˈnu.æ] adp. beyond
 • näk [n•æk̚] vtr. drink
 • nän [n•æn] vin. decrease
 • nì'aw [nɪ.ˈʔaw] adv. only
 • nì'awtu [nɪ.ˈʔaw.tu] adv. alone (as one person)
 • nì'awve [nɪ.ˈʔaw.vɛ] adv. first
 • nì'en [nɪ.ˈʔɛn] adv. making an informed guess, acting on intuition
 • nì'eng [nɪ.ˈʔɛŋ] adv. equally, on the same level
 • nì'eoio [nɪ.ˈʔɛ.o.i.o] adv. ceremoniously
 • nì'eveng [nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ] adv. like a child, immaturely
 • nì'eyng [nɪ.ˈʔɛjŋ] adv. back, in response, in answer
 • nì'i'a [nɪ.ˈʔiʔ.a] adv. finally, at long last
 • nì'it [nɪ.ˈʔit̚] adv. a bit, a small amount (abstract)
 • nì'o' [nɪ.ˈʔoʔ] adv. in a manner which is enjoyable, enjoyably
 • nì'ul [nɪ.ˈʔul] adv. more
 • nì'ul'ul [nɪ.ˈʔul.ʔul] adv. increasingly, more and more
 • nìFranse [nɪ.ˈfɾan.sɛ] adv. French, in French
 • nìNa'vi [nɪ.ˈnaʔ.vi] adv. like the Na'vi, Na'vily
 • nìToitsye [nɪ.ˈto.i.tsjɛ] adv. German, Deutsch
 • nìTsyungwen [nɪ.ˈt͡sjuŋ.wɛn] adv. Zhongwen
 • nìawnomum [nɪ.aw.ˈno.mum] adv. as you know, as is known (casual speech]] [naw.no.mum])
 • nìayoeng [nɪ.aj.ˈwɛŋ] adv. like us, as we do (casual speech]] [naj.wEN])
 • nìfe' [nɪ.ˈfɛʔ] adv. badly
 • nìfkrr [nɪ.ˈfkṛ] adv. lately, currently
 • nìflrr [nɪ.ˈflṛ] adv. gently, tenderly
 • nìfmokx [nɪ.ˈfmok'] adv. jealously, enviously
 • nìfnu [nɪ.ˈfnu] adv. silently
 • nìfrakrr [nɪ.ˈfɾa.kṛ] adv. as always
 • nìftue [nɪ.ˈftu.ɛ] adv. easily
 • nìftxan [nɪ.ˈft'an] adv. so, to such an extent
 • nìftxavang [nɪ.ˈft'a.vaŋ] adv. passionately, with all heart
 • nìfwefwi [nɪ.ˈfwɛ.fwi] adv. by whistling, in a whistling manner
 • nìfya'o [nɪ.ˈfja.ʔo] adv. in a manner
 • nìfyeyntu [nɪ.ˈfjɛjn.tu] adv. like an adult, maturely
 • nìhawng [nɪ.ˈhawŋ] adv. too, excessively
 • nìhay [nɪ.ˈhaj] adv. next
 • nìhek [nɪ.ˈhɛk̚] adv. strangely, oddly
 • nìhoet [nɪ.ˈho.ɛt̚] adv. widely, pervasively
 • nìhol [nɪ.ˈhol] adv. few, not many
 • nìhona [nɪ.ˈho.na] adv. endearingly, sweetly
 • nìk'ong [nɪk.ˈʔoŋ] adv. slowly
 • nìk'ärìp [nɪk.ˈæ.ɾɪp̚] adv. steadily
 • nìkanu [nɪ.ˈka.nu] adv. intelligently, in a smart way
 • nìkeftxo [nɪ.kɛ.ˈft'o] adv. unfortunately, sadly
 • nìkelkin [nɪ.kɛl.ˈkin] adv. unnecessarily
 • nìkemweypey [nɪ.kɛm.ˈwɛj.pɛj] adv. impatiently
 • nìklonu [nɪk.lo.ˈnu] adv. firmly, steadfastly, faithfully
 • nìkmar [nɪk.ˈmaɾ] adv. in the right season, opportunely
 • nìksman [nɪk.ˈsman] adv. wonderfully
 • nìksran [nɪk.ˈsɾan] adv. in a mediocre manner
 • nìktungzup [nɪk.tuŋ.ˈzup̚] adv. carefully, firmly
 • nìkxem [nɪ.ˈk'ɛm] adv. vertically
 • nìlam [nɪ.ˈlam] adv. apparently
 • nìlaw [nɪ.ˈlaw] adv. clearly
 • nìli [nɪ.ˈli] adv. in advance
 • nìlkeftang [nɪl.kɛ.ˈftaŋ] adv. continuously, incessantly, without stopping
 • nìltsan [nɪl.ˈt͡san] adv. well
 • nìlun [nɪ.ˈlun] adv. of course, logically, following common sense
 • nìmal [nɪ.ˈmal] adv. trustingly, without hesitation
 • nìmeyp [nɪ.ˈmɛjp̚] adv. weakly, loosely
 • nìmun [nɪ.ˈmun] adv. again
 • nìmwey [nɪm.ˈwɛj] adv. calmly, peacefully
 • nìmweypey [nɪm.ˈwɛj.pɛj] adv. patiently
 • nìn [n•ɪn] vtr. look at
 • nìngay [nɪ.ˈŋaj] adv. truly
 • nìngong [nɪ.ˈŋoŋ] adv. lethargically, lazily
 • nìno [nɪ.ˈno] adv. in detail, expansively, thoroughly
 • nìnrra [nɪ.ˈnṛ.a] adv. proudly, with pride
 • nìnu [nɪ.ˈnu] adv. failingly, falteringly, in vain, fruitlessly, not achieving the desired or expected end
 • nìnäk [nɪ.ˈnæk̚] adv. by drinking, in a liquid way
 • nìnän [nɪ.ˈnæn] adv. less
 • nìnänän [nɪ.ˈnæn.æn] adv. decreasingly, less and less
 • nìolo' [nɪ.ˈo.loʔ] adv. (together) as members of a clan
 • nìprrte' [nɪ.ˈpṛ.tɛʔ] adv. pleasurably, gladly, with pleasure
 • nìpxay [nɪ.ˈp'aj] adv. many, manily
 • nìpxi [nɪ.ˈp'i] adv. especially, pointedly, unambiguously
 • nìpxim [nɪ.ˈp'im] adv. erectly, rightly
 • nìran [nɪ.ˈɾan] adv. basically, fundamentally, in essence
 • nìrangal [nɪ.ˈɾa.ŋal] adv. wish (contrary to fact, with perfective or imperfective subjunctive)
 • nìronsrel [nɪ.ˈɾon.sɾɛl] adv. in imagination, by imagination
 • nìslele [nɪ.ˈslɛ.lɛ] adv. by swimming
 • nìsngum [nɪ.ˈsŋum] adv. worryingly, fretfully
 • nìsngä'i [nɪ.ˈsŋæ.ʔi] adv. originally, at first
 • nìso'ha [nɪ.ˈsoʔ.ha] adv. enthusiastically
 • nìsoaia [nɪ.so.ˈa.i.a] adv. (together) as members of a family
 • nìsteng [nɪ.ˈstɛŋ] adv. similarly
 • nìsti [nɪ.ˈsti] adv. angrily
 • nìsung [nɪ.ˈsuŋ] adv. besides, additionally, furthermore
 • nìswey [nɪ.ˈswɛj] adv. optimally, best
 • nìsyayvi [nɪ.ˈsjaj.vi] adv. by chance or coincidence
 • nìsyen [nɪ.ˈsjɛn] adv. lastly
 • nìsyep [nɪ.ˈsjɛp̚] adv. tightly, in an iron grip
 • nìsìlpey [nɪ.sɪl.ˈpej] adv. hopefully
 • nìtam [nɪ.ˈtam] adv. enough
 • nìteng [nɪ.ˈtɛŋ] adv. too, also, as well, likewise
 • nìtengfya [nɪ.ˈtɛŋ.fja] adv. as, same way as (similar action)
 • nìtkan [nɪt.ˈkan] adv. purposefully, deliberately
 • nìtkanluke [nɪt.ˈkan.lu.ke] adv. accidentally, unintentionally
 • nìtrrtrr [nɪ.ˈtṛ.tṛ] adv. on a daily basis, regularly
 • nìtsim [nɪ.ˈt͡sim] adv. originally, in an original way, with originality
 • nìtsyìl [nɪ.ˈt͡sjɪl] adv. by climbing
 • nìtsìsyì [nɪ.ˈt͡sɪ.syɪ] adv. by whispering, in a whisper
 • nìtut [nɪ.ˈtut̚] adv. continually
 • nìtxan [nɪ.ˈt'an] adv. much (abstract), very
 • nìtxay [nɪ.ˈt'aj] adv. horizontally
 • nìtxi [nɪ.ˈt'i] adv. hurriedly, in a frenzied way
 • nìtxiluke [nɪ.ˈt'i.lu.kɛ] adv. unhurriedly, leisurely
 • nìvingkap [nɪ.ˈviŋ.kap̚] adv. by the way, incidentally
 • nìwan [nɪ.ˈwan] adv. secretly, in hiding, by hiding
 • nìwawe [nɪ.wa.ˈwɛ] adv. meaningfully, significantly
 • nìwin [nɪ.ˈwin] adv. fast
 • nìwok [nɪ.ˈwok̚] adv. loudly
 • nìwotx [nɪ.ˈwot'] adv. all (of), in toto, completely
 • nìwä [nɪ.ˈwæ] adv. on the contrary, conversely
 • nìwäte [nɪ.wæ.ˈtɛ] adv. disagreeably, begrudgingly
 • nìyewla [nɪ.ˈjɛw.la] adv. in a disappointing fashion, in a way failing to meet expectations
 • nìyll [nɪ.ˈjḷ] adv. communally, in a communal manner
 • nìyo' [nɪ.ˈyoʔ̚] adv. perfectly, flawlessly
 • nìyol [nɪ.ˈyol] adv. briefly, shortly (of time)
 • nìyrr [nɪ.ˈjṛ] adv. naturally, without tampering with or changing the nature
 • nìzawnong [nɪ.ˈzaw.noŋ] adv. safely

[modifier] O

 • oe [ˈo.ɛ] pn. I, me
 • oeng [ˈwɛŋ] pn. we two, us two (dual inclusive), you and I
 • oetsyìp [ˈwɛ.t͡sjɪp̚] pn. little me, little I
 • oeyk [o.ˈɛjk̚] n. cause
 • oeyktìng [o.ˈɛjk.t•ɪŋ] v. explain (why) (ii)
 • ohakx [o.ˈhak'] adj. hungry
 • ohe [ˈo.hɛ] pn. I (deferential or ceremonial form)
 • okup [ˈo.kup̚] n. milk
 • olo' [o.ˈloʔ] n. clan
 • olo'eyktan [o.lo.ˈʔɛjk.tan] n. clan leader
 • omum [•o.ˈm•um] vtr. know
 • onlor [on.ˈloɾ] n. goodsmelling
 • ontsang [ˈon.t͡saŋ] n. nose ring
 • ontu [ˈon.tu] n. nose
 • onvä' [on.ˈvæʔ] n. badsmelling
 • oìsss [o.ɪˈs:] intj. angry snarl, ‘watch it!'
 • oìsss si [o.ˈìsss s•i] vin. hiss

[modifier] P

 • pa'li [ˈpaʔ.li] n. direhorse
 • pa'liwll [ˈpaʔ.li.wḷ] n. direhorse pitcher plant
 • pa'o [ˈpa.ʔo] n. side
 • pak [pak̚] part. disparagement
 • palulukan [ˌpa.lu.ˈlu.kan] n. thanator
 • pam [pam] n. sound
 • pamrel [pam.ˈɾɛl] n. writing
 • pamrel si [pam.ˈɾɛl ˈs•i] vin. write
 • pamrelfya [pam.ˈɾɛl.fja] n. spelling
 • pamrelsiyu [pam.ˈrɛl.si.ju] n. writer
 • pamrelvi [pam.ˈɾɛl.vi] n. letter (phonetic symbol)
 • pamtseo [ˈpam.t͡sɛ.o] n. music
 • pamtseo si [ˈpam.t͡sɛ.o ˈs•i] vin. play music (with fa for instrument played)
 • pamtseotu [ˈpam.t͡sɛ.o.tu] n. musician
 • pamtseowll [ˈpam.t͡sɛ.o.wḷ] n. cat ear, music plant
 • pan [pan] n. third, one third
 • pate [ˈp•a.t•ɛ] v. get to a place, arrive
 • pawm [p•awm] vin. ask
 • pay [paj] n. water, liquid
 • payfya [ˈpaj.fja] n. stream
 • paynga' [ˈpaj.ŋaʔ] adj. moist, humid, damp
 • paynäpll [ˈpaj.næ.pḷ] n. pineapple
 • payoang [paj.ˈo.aŋ] n. fish
 • paywll [ˈpaj.wḷ] n. water plant, dapophet
 • payìva [ˈpaj.ɪ.va] n. drop of water
 • pe [pɛ] e. inter. marker
 • pe'un [ˈp•ɛ.ʔ•un] vtr. decide
 • pefnel [pɛ.ˈfnɛl] e. which kind
 • pefya [pɛ.ˈfja] e. how
 • pefyinep'ang [pɛ.fjin.ɛp.ˈʔaŋ] n. how complex?
 • pehem [pɛ.ˈhɛm] e. what (action)
 • pehrr [pɛ.ˈhṛ] e. when
 • pekxinum [pɛ.ˈk'in.um] n. how tight, loose?
 • pelun [pɛ.ˈlun] e. why
 • pelì'u [pɛ.ˈlɪ.ʔu] e. what (word, utterance)
 • peng [p•ɛŋ] vtr. tell
 • penghrrap [pɛŋ.ˈhṛ.ap̚] n. binary sunshine, fringed lamp
 • peseng [pɛ.ˈsɛŋ] e. where
 • peslosnep [pɛ.slo.ˈsnɛp̚] e. what width, how wide?
 • pesomwew [pɛ.som.ˈwɛw] e. what temperature?
 • pesu [pɛ.ˈsu] e. who
 • peu [pɛ.ˈu] e. what (thing)
 • pewn [pɛwn] n. neck
 • pey [p•ɛj] vin. wait, wait for
 • piak [pi.ˈak̚] adj. open, clear (for cloudless skies)
 • piak si [pi.ˈak̚ s•i] vin. open
 • pil [pil] n. facial stripe
 • pizayu [ˈpi.za.ju] n. ancestor
 • pllngay [p•ḷ.ˈŋaj] vin. admit
 • plltxe [p•ḷ.ˈt'•ɛ] v. speak
 • po [po] pn. he, she
 • poan [po.ˈan] pn. he (no plural form: use (ay)fo)
 • poe [po.ˈɛ] pn. she (no plural form: use (ay)fo)
 • polpxay [pol.ˈp'aj] e. how many
 • pom [p•om] vtr. kiss
 • pongu [ˈpo.ŋu] n. group of people, party
 • postì [ˈpo.stɪ] n. (forum/blog) post
 • prrku [ˈpṛ.ku] n. womb
 • prrkxentrrkrr [pṛ.k'ɛn.tṛ.kṛ] n. day time smoking pleasure, vibrating tongue (Na'vi idiom)
 • prrnen [ˈpṛ.nɛn] n. infant, baby
 • prrnesyul [ˈpṛ.nɛ.sjul] n. bud
 • prrte' [ˈpṛ.tɛʔ] adj. pleasurable (of an activity)
 • prrwll [ˈpṛ.wḷ] n. moss
 • puk [puk̚] n. book
 • pukap [ˈpu.kap̚] num. six
 • puktsyìp [ˈpuk.t͡sjɪp̚] n. pamphlet, booklet
 • pum [pum] pn. one (placeholder pronoun referring to a previously mentioned noun or pronoun)
 • pup [pup̚] adj. short (physical length)
 • puve [ˈpu.vɛ] adj. sixth (ordinal)
 • pxan [p'an] adj. worthy
 • pxasul [ˈp'a.sul] adj. fresh, appealing as food
 • pxasìk [ˈp'a.sɪk̚] intj. screw that!, no way! (vulgar)
 • pxaw [p'aw] adp. around
 • pxawpa [ˈp'aw.pa] n. perimeter, circumference, border
 • pxawpxun [ˈp'aw.p'un] n. armband
 • pxay [p'aj] adj. many
 • pxayopin [ˈp'aj.o.pin] adj. colorful, multicolored, variegated
 • pxayzekwä [p'aj.ˈzɛk.wæ] n. spiny whips
 • pxel [p'ɛl] adp. like, as
 • pxelo [ˈp'ɛ.lo] adv. thrice, three times
 • pxen [p'ɛn] n. functional clothing (item of)
 • pxesrram [p'ɛ.sṛ.ˈam] adv. three days ago
 • pxesrray [p'ɛ.sṛ.ˈaj] adv. three days from now
 • pxey [p'ɛj] num. three
 • pxeyve [ˈp'ɛj.vɛ] adj. third (ordinal)
 • pxi [p'i] adj. sharp (as a point)
 • pxim [p'im] adj. erect, upright
 • pximaw [p'i.ˈmaw] adp. right after
 • pxir [p'iɾ] n. beer
 • pxiset [p'i.ˈsɛt̚] adv. right now
 • pxisre [p'i.ˈsɾɛ] adp. right before
 • pxiswawam [p'i.swaw.ˈam] adv. just a moment ago
 • pxiswaway [p'i.swaw.ˈaj] adv. in just a second from now
 • pxiut [ˈp'i.ut̚] n. razor palm, sharp tree
 • pxiwll [ˈp'i.wḷ] n. hermit bud plant
 • pxiye'rìn [p'i.ˈjɛʔ.ɾɪn] adv. immediately (not as soon as pxiswaway)
 • pxor [p'•oɾ] vin. explode
 • pxorna' [ˈp'oɾ.naʔ] n. episoth, exploding seed
 • pxorna'lor [ˈp'oɾ.naʔ.ˈloɾ] n. sari, beautiful exploding seed plant
 • pxorpam [ˈp'oɾ.pam] n. ejective consonant
 • pxun [p'un] n. arm
 • pxuntil [ˈp'un.til] n. elbow
 • pxìm [p'ɪm] adv. often
 • pxìmun'i [p'ɪ.m•un.ʔˈ•i] n. divide, cut into parts
 • pähem [ˈp•æ.h•ɛm] vin. arrive
 • pängkxo [p•æŋ.ˈk'•o] vin. chat, converse, have a conversation
 • pängkxoyu [pæŋ.ˈk'o.ju] n. chatter, converser
 • pängkxoyu lekoren [pæŋ.ˈk'o.ju lɛ.ko.ˈɾɛn] n. lawyer
 • pänu [ˈpæ.nu] n. promise
 • pänutìng [ˈpæ.nu.t•ɪŋ] vtr. promise (a thing to someone) (ii)
 • päsketpol [pæ.skɛt.pol] n. basketball
 • pätsì [ˈpæ.t͡sɪ] n. badge
 • pìlok [pɪ.ˈlok̚] n. blog
 • pìmtxan [pɪm.ˈt'an] e. how much
 • pìwopx [pɪ.ˈwop'] n. cloud
 • pìwopxtsyìp [pɪ.ˈwop'.t͡sjɪp] n. nebula

[modifier] R

 • ral [ɾal] n. meaning
 • ralnga' [ˈɾal.ŋaʔ] adj. meaningful, instructive, something from which a lesson can be learned
 • ralpeng [ɾal.ˈp•ɛŋ] vtr. interpret (ii)
 • ram [ɾam] n. mountain
 • ramtsyìp [ˈɾam.t͡sjɪp̚] n. hill
 • ramunong [ɾa.ˈmu.noŋ] n. well
 • ran [ɾan] n. intrinsic character or nature, essence, constititution; basic nature of something resulting from the totality of its properties; often best translated as personality
 • rangal [ˈɾ•a.ŋ•al] vin. wish
 • raspu' [ɾa.ˈspuʔ] n. leggings (used in war)
 • rawke [ˈɾaw.kɛ] intj. alarm cry, call to defense
 • rawm [ɾawm] n. lightning (general term)
 • rawmpxom [ˈɾawm.p'om] n. thunder and lightning
 • rawn [ɾ•awn] vtr. replace, substitute
 • rawp [ɾawp̚] n. bladder polyp
 • re'o [ˈɾɛ.ʔo] n. head
 • rel [ɾɛl] n. image, picture
 • rel arusikx [ˈrɛl a.ru.ˈsikx] n. movie, film, video
 • reltseo [ˈɾɛl.t͡sɛ.o] n. visual art
 • reltseotu [ˈɾɛl.t͡sɛ.o.tu] n. artist
 • reng [ɾɛŋ] adj. shallow (physically)
 • rengop [ˈrɛ.ŋop̚] vtr. design
 • renten [ˈɾɛn.tɛn] n. goggles, (made from insect wings, carved from wood, etc)
 • renu [ˈɾɛ.nu] n. pattern
 • rewon [ˈɾɛ.won] n. morning
 • rey [ɾ•ɛj] vin. live
 • rey'eng [ɾɛj.ˈʔɛŋ] n. the Balance of Life
 • reyfya [ˈɾɛj.fja] n. way of living, culture
 • reykol [ɾɛj.ˈkol] vtr. play music, make to sing (poetic)
 • reypay [ˈɾɛj.paj] n. blood
 • rikx [ɾ•ik'] vin. move, shift position
 • rim [ɾim] adj. yellow
 • rimpin [ˈɾim.pin] n. yellow
 • rina' [ɾi.ˈnaʔ] n. seed
 • riti [ˈɾi.ti] n. stingbat
 • ro [ɾo] adp. at (locative)
 • ro'a [ˈɾ•o.ʔ•a] vin. be impressive, inspire awe or respect
 • rofa [ˈɾo.fa] adp. beside, alongside
 • rol [ɾ•ol] v. sing
 • rolun [ɾo.ˈlun] intj. Eureka! I've found it!
 • rong [ɾoŋ] n. tunnel
 • ronsem [ˈɾon.sɛm] n. mind
 • ronsrel [ˈɾon.sɾɛl] n. something imagined
 • ronsrelngop [ˈɾon.sɾɛl.ŋ•op̚] n. imagine, envision (c.w. of ronsem mind, rel picture, ngop create, casual pronunciation]] [Ron.sREw.Nop] )
 • ropx [ɾop'] n. hole (going clear through an object)
 • rou [ˈɾ•o.•u] vin. be, or get drunk
 • rum [ɾum] n. ball
 • rumut [ˈɾum.ut̚] n. ball tree
 • run [ɾ•un] vtr. find, discover
 • rurur [ɾu.ˈɾuɾ] n. water that is aeriated while flowing among the rocks of a very gradually sloping stream (countable)
 • rusey [ɾu.ˈsɛj] n. alive, living, living thing
 • rutxe [ɾu.ˈt'ɛ] intj. please
 • rä'ä [ɾæ.ˈʔæ] part. do not (for negative imperatives, commands only)
 • rì'ìr [ˈɾɪʔ.ɪɾ] n. reflection
 • rì'ìr si [ˈɾɪʔ.ɪɾ s•i] vin. reflect, imitate
 • rìk [ɾɪk̚] n. leaf
 • rìkean [ˈɾɪ.kɛ.an] adj. leaf green
 • rìn [ɾɪn] n. wood

[modifier] S

 • sa'nok [ˈsaʔ.nok̚] n. mother
 • sa'nu [ˈsaʔ.nu] n. mum, mommy (affectionate form of)
 • sa'nutsyìp [ˈsaʔ.nu.t͡sjɪp̚] n. little mommy (used for young girls)
 • sa'sem [ˈsaʔ.sɛm] n. parent or set of parents
 • saa [ˈsa:] intj. threatening cry
 • salew [s•a.ˈl•ɛw] v. proceed, go
 • san [san] adv. saying, quote
 • sang [saŋ] adj. warm
 • sar [s•aɾ] vtr. use
 • sat [sat̚] pn. that
 • sau [sa.ˈu] intj. exclamation upon exertion, urgh
 • sayrìp [ˈsaj.ɾɪp̚] adj. handsome, good looking
 • se'ayl [sɛ.ˈʔajl] n. an individual tall, thin waterfall that pours down a sheer high cliff, or off of a floating mountain (countable)
 • sekrr [ˈsɛ.kṛ] n. present
 • sempu [ˈsɛm.pu] n. daddy (affectionate form of)
 • sempul [ˈsɛm.pul] n. father
 • set [sɛt̚] adv. now
 • sevin [sɛ.ˈvin] adj. pretty
 • seykxel [sɛj.ˈk'ɛl] adj. strong (emotionally, spiritually, not physical), confident
 • seyri [ˈsɛj.ɾi] n. lip
 • seysonìltsan [sɛj.so.nɪl.ˈt͡san] intj. well done! (derived from hasey soli nìltsan accomplished well)
 • seze [ˈsɛ.zɛ] n. blue flower
 • si [s•i] aux. vin. auxiliary verb, postpositional nonbound verb do, make
 • sim [s•im] vin. be near
 • ska'a [sk•a.ˈʔ•a] vtr. destroy
 • skepek [ˈskɛ.pɛk̚] adj. formal
 • skiempa [ˈski.ɛm.pa] n. right side
 • skien [ˈski.ɛn] adj. right (not left)
 • sko [sko] adp. as, in the capacity of, in the role of
 • skxakep [ˈsk'a.kɛp̚] adv. probable, probably
 • skxawng [sk'awŋ] n. moron, idiot
 • skxaypxe [ˈsk'aj.p'ɛ] n. Skype
 • skxir [sk'iɾ] n. wound
 • skxir si [ˈsk'iɾ ˈs•i] vin. wound
 • skxirtsyìp [ˈsk'iɾ.t͡sjɪp̚] n. cut, bruise, minor wound
 • skxom [sk'om] n. chance, opportunity
 • sla'tsu [ˈsl•aʔ.t͡s•u] vtr. describe
 • slan [slan] vtr. support (emotional, social or personal support)
 • slantire [slan.ti.ˈɾɛ] n. inspiration
 • slantire si [slan.ti.ˈɾɛ s•i] vin. inspire
 • slele [ˈsl•ɛ.l•ɛ] vin. swim
 • sleyku [slɛj.ˈk•u] vtr. produce
 • sloa [ˈslo.a] adj. wide
 • sloan [sl•o.ˈ•an] vtr. pour
 • slosnep [slo.ˈsnɛp̚] n. width
 • slosneppe [slo.ˈsnɛ.pɛ] e. what width, how wide?
 • slu [sl•u] vin. become (noun predicate with ne in ambiguous constructions)
 • slä [slæ] conj. but
 • slär [slæɾ] n. cave
 • smaoe [sma.ˈo.ɛ] n. phalanxia, heavily thorned plant
 • smar [smaɾ] n. prey, hunted thing
 • smon [sm•on] vin. be familiar, be known (with dative)
 • sna'o [ˈsna.ʔo] n. set, group, pile, clump, stand
 • snafpìlfya [sna.ˈfpɪl.fja] n. philosophy
 • snanumultxa [sna.nu.mul.ˈt'a] n. course (as a collection of classes)
 • snapamrelvi [sna.pam.ˈɾɛl.vi] n. alphabet
 • snatanhì [sna.tan.ˈhɪ] n. constellation
 • snatanhìtsyìp [sna.tan.ˈhɪ.t͡sjɪp] n. star cluster
 • snatxärem [sna.ˈt'æ.ɾɛm] n. skeleton
 • snaytu [ˈsnaj.tu] n. loser
 • snaytx [sn•ajt'] vtr. lose
 • snayì [sna.ˈjɪ] n. staircase, series of steplike levels
 • snep [snɛp̚] adj. narrow
 • snew [sn•ɛw] vtr. constrict, tighten
 • snewsye [ˈsnɛw.sjɛ] adj. weird, spooky
 • sneyä [snɛ.ˈjæ] pn. his own, her own, its own
 • sngap [sŋ•ap̚] vtr. sting
 • sngel [sŋɛl] n. garbage, trash, rubbish
 • sngeltseng [ˈsŋɛl.t͡sɛŋ] n. rubbish place, garbage dump
 • sngukx [sŋuk'] n. grub plant
 • sngum [sŋum] n. worry
 • sngumtsim [ˈsŋum.t͡sim] n. worrisome matter, source of worry
 • sngunga' [ˈsŋu.ŋaʔ] adj. worrisome, troubling
 • sngä'i [ˈsŋ•æ.ʔ•i] vim. begin, start
 • sngä'ikrr [ˈsŋæ.ʔi.kṛ] n. beginning, starting time
 • sngä'itseng [ˈsŋæ.ʔɪ.t͡sɛŋ] n. beginning, starting position, initial location
 • sngä'iyu [ˈsŋæ.ʔi.ju] n. beginner
 • sno [sno] pn. his self, her self, its self (reflexive, genitive form sneyä)
 • snomo [ˈsno.mo] n. private space that one can retreat to
 • snonrra [sno.ˈnṛ.a] n. selfpride (negative connotation)
 • snumìna [ˈsnu.mɪ.na] adj. dim
 • so'ha [ˈs•oʔ.h•a] vtr. be enthusiastic about, show enthusiasm for, be excited about
 • soaia [so.ˈa.i.a] n. family (irregular genitive form soaiä)
 • sok [sok̚] adj. recent
 • som [som] adj. hot
 • somtìlor [ˈsom.tɪ.loɾ] n. popsicle, hot beauty
 • somwew [som.ˈwɛw] n. temperature
 • somwewpe [som.ˈwɛw.pɛ] e. what temperature? (more common)
 • sop [s•op̚] vin. travel
 • sopyu [ˈsop.ju] n. traveller
 • sosul [so.ˈsul] adj. pleasant smell of nearby running water, rain, moist vegetation
 • spaw [sp•aw] vtr. believe
 • spe'e [sp•ɛ.ˈʔ•ɛ] vtr. capture
 • spe'etu [spɛ.ˈʔɛ.tu] n. captive
 • speng [sp•ɛŋ] vtr. restore
 • spono [ˈspo.no] n. island
 • spule [ˈsp•u.l•ɛ] vtr. propel
 • spulmokri [spul.ˈmok.ɾi] n. telephone
 • spuwin [ˈspu.win] adj. old, former
 • spxam [sp'am] n. mushroom, fungus
 • spxin [sp'in] adj. sick
 • spä [sp•æ] v. jump
 • späpeng [spæ.ˈp•ɛŋ] vin. restore oneself (metaphorically)
 • srak [ˈsɾak(ɛ)] part. inter. marker for yes or no questions
 • srake [ˈsɾak(ɛ)] part. inter. marker for yes or no questions
 • sran [sɾan] part. yes (colloquial)
 • srane [ˈsɾa.nɛ] part. yes
 • sraw [sɾaw] adj. painful
 • sre [sɾɛ] adp. before (time)
 • sre' [sɾɛʔ] n. tooth
 • srefey [sɾɛ.ˈf•ɛj] vin. expect
 • srekamtrr [sɾɛ.ˈkam.tṛ] n. the time before noon
 • srekamtxon [sɾɛ.ˈkam.t'on] n. before midnight
 • srekrr [sɾɛ.ˈkṛ] adv. before, already, ahead of time
 • srer [sɾɛɾ] vin. appear, materialize, come into view
 • srese'a [sɾɛ.s•ɛ.ˈʔ•a] v. prophetize, prophesize, prophesy
 • sresrr'ong [sɾɛ.sṛ.ˈʔoŋ] n. before dawn
 • sreton'ong [sɾɛ.ton.ˈʔoŋ] n. dusk, evening before sunset
 • srew [sɾ•ɛw] vin. dance
 • srok [srok̚] n. bead (decorative)
 • sru' [sɾ•uʔ] vtr. crush, trample
 • srung [sɾuŋ] n. help, assistance
 • srung si [ˈsɾuŋ ˈs•i] vin. help
 • srungsiyu [ˈsɾuŋ.si.ju] n. assistant, helper
 • srungtsyìp [ˈsɾuŋ.t͡sjɪp̚] n. helpful hint, tip
 • srä [sræ] n. cloth; a piece of cloth woven on a loom
 • srätx [sɾ•æt'] vtr. annoy, bother
 • srìn [sɾ•ɪn] vtr. transfer from one to another (rarely used without prefix)
 • starsìm [ˈst•aɾ.s•ɪm] vtr. gather, collect
 • stawm [st•awm] vtr. hear
 • stawmtswo [ˈstawm.t͡swo] n. (sense of) hearing
 • steftxaw [st•ɛ.ˈft'•aw] vtr. examine, check
 • steng [stɛŋ] adj. similar
 • steyki [stɛj.ˈk•i] vtr. anger, make someone angry
 • sti [st•i] vin. anger (intransitive), be angry
 • sto [st•o] vtrm. refuse (to do something)
 • stum [stum] adv. almost
 • stxeli [ˈst'ɛ.li] n. gift
 • stxenu [ˈst'ɛ.nu] n. offer
 • stxenutìng [ˈst'ɛ,nu,t•ɪŋ] vtr. offer
 • stxong [st'oŋ] adj. strange, unfamiliar, unknown
 • stä'nì [ˈst•æʔ.n•ɪ] vtr. catch
 • sulìn [ˈs•u.l•ɪn] vin. be busy (positive sense), be engrossed in something one finds especially pleasant and energizing
 • sung [s•uŋ] vtr. add
 • sunu [ˈs•u.n•u] vin. be pleasing or likeable, bring enjoyment
 • sur [suɾ] n. taste, flavor
 • sutx [s•ut'] vtr. track, follow
 • swaw [swaw] n. moment
 • swawtsyìp [ˈswaw.t͡sjɪp̚] n. little moment, second
 • swek [swɛk̚] n. bar, rod, pole
 • swey [swɛj] adj. best
 • sweylu [ˈswɛj.lu] v. should
 • swirä [swi.ˈɾæ] n. creature
 • swizaw [swi.ˈzaw] n. arrow
 • swoa [ˈswo.a] n. intoxicating beverage, or “spirits”
 • swok [swok̚] adj. sacred
 • swotu [ˈswo.tu] n. sacred place
 • syaksyuk [sjak.ˈsjuk̚] n. prolemuris
 • syam [sj•am] vtr. to smell (intentially)
 • syanan [ˈsja.nan] n. a single drop or series of smaller waterfalls occurring sequentially along a stream or series of pools (countable)
 • syaw [sj•aw] vin. call
 • syay [sjaj] n. fate
 • syayvi [ˈsjaj.vi] n. luck, chance
 • syeha [ˈsjɛ.ha] n. breath
 • syeha si [ˈsjɛ.ha s•i] vin. breathe
 • syen [sjɛn] adj. last, final
 • syep [sj•ɛp̚] vtr. trap
 • syeprel [sjɛp.ˈɾɛl] n. camera
 • syeptute [ˈsjɛp.tu.tɛ] n. hyneman, person trapper
 • syo [sjo] adj. light (physical weight), lightweight
 • syon [sjon] n. feature, trait, attribute, characteristic, point, aspect, facet, property
 • syor [sj•oɾ] vin. relax, chill out
 • syulang [ˈsju.laŋ] n. flower
 • syura [sju.ˈɾa] n. energy (physical or spiritual)
 • syuratan [sju.ˈɾa.tan] n. bioluminescence
 • syuve [ˈsju.vɛ] n. food (collective noun, cannot be pluralised)
 • syä'ä [ˈsjæ.ʔæ] adj. bitter
 • sä'anla [sæ.ˈʔan.la] n. yearning
 • sä'eoio [sæ.ˈʔɛ.o.i.o] n. ceremony, ritual, rite
 • sä'eoio si [sæ.ˈʔɛ.o.i.o s•i] vin. take part in a ceremony, perform a ritual
 • sä'ipu [sæ.ˈʔi.pu] n. something humorous
 • sä'o [ˈsæ.ʔo] n. tool, utensil
 • säfe'ul [sæ.ˈfɛ.ʔul] n. worsening (specific instance)
 • säflä [sæ.ˈflæ] n. success (an instance of succeeding)
 • säfngo' [sæ.ˈfŋoʔ̚] n. requirement, demand
 • säfpìl [sæ.ˈfpɪl] n. idea
 • säftxulì'u [sæ.ft'u.ˈlɪ.ʔu] n. speech, oration
 • säfyep [sæ.ˈfjɛp̚] n. handle
 • säkanom [sæ.ˈka.nom] n. something acquired, an acquisition, a possession
 • sälätxayn [sæ.læ.ˈt'ajn] n. defeat, an instance of defeat
 • sämok [sæ.ˈmok̚] n. a suggestion
 • sämyam [sæm.ˈyam] n. hug, embrace
 • sängä'än [sæ.ŋæ.ˈʔæn] n. bout of suffering; episode of depression
 • sänrr [sæ.ˈnṛ] n. glow, an instance of glowing
 • sänui [sæ.ˈnu.i] n. failure (particular instance of failure)
 • sänume [sæ.ˈnu.mɛ] n. teaching, instruction
 • sänumvi [sæ.ˈnum.vi] n. lesson
 • säomum [sæ.ˈo.mum] n. (piece of) information
 • säplltxe [sæ.p•ḷ.ˈt'•ɛ] n. statement
 • säplltxevi [sæ.p•ḷ.ˈt'•ɛ.vi] n. comment
 • säpom [sæ.ˈpom] n. kiss
 • särawn [sæ.ˈɾawn] n. replacement, substitute, something that replaces something else
 • särengop [sæ.ˈrɛ.ŋop̚] n. design (a particular instance of designing)
 • säro'a [sæ.ˈɾo.ʔa] n. feat, accomplishment, great deed
 • säro'a si [sæ.ˈɾo.ʔa s•i] vin. do great deeds
 • säspxin [sæ.ˈsp'in] n. disease, sickness, illness
 • säspxintsyìp [sæ.ˈsp'in.t͡sjɪp̚] n. minor ailment
 • säsrätx [sæ.ˈsɾæt'] n. annoyance
 • säsrìn [sæ.ˈsɾɪn] n. lent or borrowed thing
 • sästarsìm [sæ.ˈstaɾ.sɪm] n. collection (put together intentionally by a person)
 • säsulìn [sæ.ˈsu.lɪn] n. hobby, pleasureyielding activity
 • säsyep [sæ.ˈsjɛp̚] n. trap
 • säsìlpey [sæ.sɪl.ˈpɛj] n. hope (particular instance)
 • sätare [sæ.ˈta.ɾɛ] n. connection, relationship
 • sätaron [sæ.ˈta.ɾon] n. hunt
 • sätsan'ul [sæ.ˈt͡san.ʔul] n. improvement (specific instance)
 • sätswayon [sæ.ˈt͡swaj.on] n. flight (an instance of flying)
 • sätsyìl [sæ.ˈt͡sjɪl] n. climbing event, a climb
 • sätsìsyì [sæ.ˈt͡sɪ.syɪ] n. whisper
 • säwäsul [sæ.ˈwæ.sul] n. a competition
 • säwäsultsyìp [sæ.ˈwæ.sul.t͡sjɪp̚] n. a contest
 • säwäte [sæ.wæ.ˈtɛ] n. point of contention, source of argument, thing disputed
 • säwìntxu [sæ.wɪn.ˈt'u] n. a showing, an exhibition
 • säzärìp [sæ.ˈzæ.ɾɪp̚] n. face lead, rein
 • [sɪ] conj. and (connects two things, can be attached as sì: for clauses use)
 • sìk [sɪk̚] adv. unquote
 • sìlpey [sɪl.ˈp•ɛj] vin. hope (with tsnì for thing hoped, unless in independent clause) (ii)
 • sìlronsem [sɪl.ˈɾon.sɛm] n. clever, smart (thing)
 • sìltsan [sɪl.ˈt͡san] adj. good (of its kind), well done
 • sìn [sɪn] adp. on, onto

[modifier] T

 • ta [ta] adp. from (locative), from (temporal sense with other time words)
 • ta'em [ta.ˈʔɛm] adv. from above
 • ta'leng [ˈtaʔ.lɛŋ] n. skin
 • ta'lengean [ˈtaʔ.lɛ.ŋɛ.an] adj. skin blue
 • tafkip [ta.ˈfkip̚] adp. from up among
 • tafral [ta.ˈfɾal] adv. therefore, because of that
 • takip [ta.ˈkip̚] adp. from among
 • takrra [ta.ˈkṛ.a] conj. since (temporal)
 • takuk [ˈt•a.k•uk̚] vtr. strike
 • talioang [ˈtal.ˌi.o.aŋ] n. sturmbeest
 • talun [ta.ˈlun] conj. because of, due to
 • taluna [ta.ˈlun(a)] conj. because, from the reason
 • tam [t•am] vin. that will suffice, that will do, OK
 • tam tam [ˈtam ˈtam] intj. calm, be content, there there
 • tangek [ˈta.ŋɛk̚] n. trunk (of a tree)
 • tanhì [tan.ˈhɪ] n. star, bioluminescent freckle
 • tare [ˈt•a.ɾ•ɛ] vtr. connect, relate to, have a relationship with
 • tarnioang [ˈtaɾ.ni.o.ang] n. predator animal
 • taron [ˈt•a.ɾ•on] vtr. hunt
 • taronyu [ˈta.ɾon.ju] n. hunter
 • taronyutsyìp [ˈta.ɾon.ju.t͡sjɪp̚] n. little hunter
 • tatep [ˈt•a.t•ɛp̚] vtr. lose track, lose awareness of something
 • tatlam [tat.ˈlam] adv. apparently
 • tautral [ˈta.ut.ɾal] n. sky tree
 • taw [taw] n. sky
 • taweyk [ta.ˈwɛjk(a)] conj. because, based on the cause
 • taweyka [ta.ˈwɛjk(a)] conj. because, based on the cause
 • tawng [t•awŋ] vin. duck, dive
 • tawsyuratan [taw.sju.ˈɾa.tan] n. aurora
 • tawsìp [ˈtaw.sɪp̚] n. skyship
 • tawtsngal [ˈtaw.t͡sŋal] n. panopyra, sky cup
 • te [tɛ] part. used in full names
 • tel [t•ɛl] vtr. receive
 • telem [tɛ.ˈlɛm] n. cord
 • tem [t•ɛm] vin. shoot
 • temrey [tɛm.ˈɾɛj] n. survival
 • teng [tɛŋ] adj. same, equal
 • tengfya [ˈtɛŋ.fja] conj. as, same way as (situational similarity)
 • tengkrr [tɛŋ.ˈkṛ] conj. while, same time as
 • teri [tɛ.ˈɾi] adp. about, concerning
 • terkup [ˈt•ɛɾ.k•up̚] vin. die
 • teswotìng [tɛ.ˈswo.t•ɪŋ] vtr. grant (ii)
 • tete [ˈtɛ.tɛ] adj. dull (as a blade)
 • tewng [tɛwŋ] n. loincloth
 • tewti [ˈtɛw.ti] intj. wow, expression of surprise and pleasure
 • teya [tɛ.ˈja] adj. full
 • teya si [tɛ.ˈja ˈs•i] vin. fill (with dative of thing filled)
 • teylu [ˈtɛj.lu] n. beetle larva
 • teynga [ˈtɛjŋ.a] n. that answer
 • teyngla [ˈtɛjŋ.la] n. that answer (agentive)
 • teyngta [ˈtɛjŋ.ta] n. that answer (patientive)
 • teyr [tɛjɾ] adj. white
 • teyrpin [ˈtɛjɾ.pin] n. white
 • til [til] n. joint, hinge
 • tinan [ˈti.nan] n. reading
 • tirea [ti.ˈɾɛ.a] n. spirit
 • tireafya'o [ti.ˈɾɛ.a.ˌfja.ʔo] n. spirit path
 • tireaioang [ti.ˈɾɛ.a.i.ˌo.aŋ] n. spirit animal
 • tireapängkxo [ti.ˈɾɛ.a.p•æŋ.ˌk'•o] v. commune
 • to [to] part. comparative marker than (behaves like an adp.)
 • tok [t•ok̚] vtr. be at, occupy a space
 • toktor [ˈtok.toɾ] n. doctor
 • tokx [tok'] n. body
 • tolel [to.ˈlɛl] intj. Eureka! I found it! I understand!
 • toltem [t•ol.ˈt•ɛm] vtr. shoot
 • tompa [ˈtom.pa] n. rain
 • tompameyp [tom.pa.ˈmɛjp̚] n. drizzle
 • tompawll [ˈtom.pa.wḷ] n. geode, rain plant
 • tomperwì [ˈtom.pɛɾ.wɪ] n. sleet
 • tompìva [ˈtom.pɪ.va] n. raindrop
 • tor [toɾ] adj. last, ultimate, terminal
 • toruk [ˈto.ɾuk̚] n. great leonopteryx, last shadow
 • toruk makto [ˈto.ɾuk̚ ˈmak.to] n. toruk rider
 • torukspxam [ˈto.ɾuk.sp'am] n. octoshroom, great leonopteryx fungus
 • trr [tṛ] n. day
 • trr'awve [tṛ.ˈʔaw.vɛ] n. Sunday
 • trr'ong [tṛ.ˈʔoŋ] n. dawn, sunrise
 • trr'ongmaw [tṛ.ˈʔoŋ.maw] n. dawn after sunrise
 • trram [tṛ.ˈam] adv. yesterday
 • trray [tṛ.ˈaj] adv. tomorrow
 • trrkive [tṛ.ˈki.vɛ] n. Saturday
 • trrmrrve [tṛ.ˈmṛ.vɛ] n. Thursday
 • trrmuve [tṛ.ˈmu.vɛ] n. Monday
 • trrpeve [tṛ.ˈpɛ.vɛ] e. which day (derived from trr day and pe interrogative marker and ve ordinal number marker)
 • trrpuve [tṛ.ˈpu.vɛ] n. Friday
 • trrpxeyve [tṛ.ˈp'ɛj.vɛ] n. Tuesday
 • trrtsìve [tṛ.ˈt͡sɪ.vɛ] n. Wednesday
 • trrtxon [tṛ.t'on] n. the day and night cycle of Pandora
 • tsa'u [ˈt͡sa.ʔu] e. that (thing)
 • tsafya [t͡sa.ˈfja] adv. that way, like that
 • tsahey [ˈt͡sa.ˈhɛj] intj. expression of warning or frustration, ‘crap!', ‘ah, hell!'
 • tsaheyl si [t͡sa.ˈhɛjl ˈs•i] vin. bond with, establish a neural connection
 • tsaheylu [t͡sa.ˈhɛj.lu] n. bond (neural connection)
 • tsakem [ˈt͡sa.kɛm] or]] [t͡sa.ˈkɛm] e. that (action)
 • tsakrr [t͡sa.ˈkṛ] adv. then, at that time
 • tsakrrvay [t͡sa.ˈkṛ.vaj] adv. until then, in the meantime
 • tsal [t͡sal] pn. that, it (transitive subject)
 • tsalsungay [t͡sal.su.ˈŋaj] adv. nevertheless, even so
 • tsam [t͡sam] n. war
 • tsamopin [ˈt͡sa.mo.pin] n. warpaint
 • tsampongu [ˈt͡sam.po.ŋu] n. war party
 • tsamsiyu [ˈt͡sam.si.ju] n. warrior
 • tsan'ul [ˈt͡san.ʔ•ul] vin. improve, get better
 • tsang [t͡saŋ] n. a piercing
 • tsap'alute [t͡sap.ˈʔa.lu.tɛ] n. apology
 • tsap'alute si [t͡sap.ˈʔa.lu.tɛ ˈs•i] vin. apologise (apologize)
 • tsapo [ˈt͡sa.po] pn. that one (for people only)
 • tsaria [ˈt͡sa.ɾi.a] pn. that
 • tsat [t͡sat̚] pn. that, it (as object)
 • tsata [ˈt͡sa.ta] pn. that
 • tsatseng [t͡sa.ˈt͡sɛŋ] or]] [ˈt͡sa.t͡sɛŋ] n. there, that place
 • tsatu [ˈt͡sa.tu] e. that person
 • tsaw [t͡saw] pn. that, it (as intransitive subject)
 • tsawa [ˈt͡sa.wa] pn. that
 • tsawke [ˈt͡saw.kɛ] n. sun
 • tsawl [t͡sawl] adj. big (in size), tall
 • tsawl slu [ˈt͡sawl ˈsl•u] vin. grow
 • tsawlapxangrr [ˈt͡sawl.a.p'a.ŋṛ] n. unidelta tree, lit. tall large root
 • tsawlhì' [t͡sawl.ˈhɪʔ] n. size
 • tsawlultxa [t͡sawl.ul.ˈt'a] n. large gathering, conference
 • tse [t͡sɛ] part. well (conversation starter)
 • tse'a [t͡s•ɛ.ˈʔ•a] vtr. see (physical sense)
 • tse'atswo [t͡sɛ.ˈʔa.t͡swo] n. (sense of) sight, vision
 • tseltsul [ˈt͡sɛl.t͡sul] n. whitewater rapids (countable, but only rarely)
 • tseng [ˈt͡sɛŋ(ɛ)] n. place
 • tsenga [ˈt͡sɛ.ŋa] conj. where, place where
 • tsenge [ˈt͡sɛŋ(ɛ)] n. place
 • tsengo [ˈt͡sɛ.ŋo] pn. somewhere
 • tsengpe [ˈt͡sɛŋ.pɛ] e. where
 • tseo [ˈt͡sɛ.o] n. art
 • tsewtx [t͡sɛwt'] adj. dirty
 • tsim [t͡sim] n. source
 • tskalep [ˈt͡ska.lɛp̚] n. crossbow
 • tsko [t͡sko] n. bow (weapon)
 • tsko swizaw [ˈt͡sko swi.ˈzaw] n. bow and arrow
 • tskxaytsyìp [ˈt͡sk'aj.t͡sjɪp̚] n. hail
 • tskxe [t͡sk'ɛ] n. rock, stone
 • tskxekeng [ˈt͡sk'ɛ.kɛŋ] n. training, exercise
 • tskxekeng si [ˈt͡sk'ɛ.kɛŋ ˈs•i] vin. exercise, train
 • tskxepay [ˈt͡sk'ɛ.paj] n. ice
 • tslam [t͡sl•am] vtr. understand
 • tsleng [t͡slɛŋ] adj. false
 • tslolam [t͡slo.ˈlam] intj. get it, I understand
 • tsmuk [t͡smuk̚] n. sibling
 • tsmukan [ˈt͡smu.kan] n. brother
 • tsmuke [ˈt͡smu.kɛ] n. sister
 • tsmuktu [ˈt͡smuk.tu] n. sibling
 • tsmìm [t͡smɪm] n. track, trace (of animal or person)
 • tsngal [t͡sŋal] n. cup
 • tsngan [t͡sŋan] n. meat
 • tsngawpay [ˈt͡sŋaw.paj] n. tears
 • tsngawpayvi [ˈt͡sŋaw.paj.vi] n. teardrop
 • tsngawvìk [ˈt͡sŋ•aw.v•ɪk̚] vin. cry, weep
 • tsnì [t͡snɪ] e. that (function word)
 • tsong [t͡soŋ] n. valley
 • tsongropx [ˈt͡soŋ.ɾop'] n. hole, cavity, excavation with a bottom (visible or presumed)
 • tsongtsyìp [ˈt͡soŋ.t͡sjɪp] n. dimple
 • tsopì [ˈt͡so.pɪ] n. lung
 • tspang [t͡sp•aŋ] vtr. kill
 • tsranten [ˈt͡sɾ•an.t•ɛn] vin. matter, be of importance
 • tsray [t͡sɾaj] n. village
 • tsre'i [ˈt͡sɾ•ɛ.ʔ•i] vtr. throw
 • tsrul [t͡sɾul] n. nest; protected area serving as the home of Pandoran fauna
 • tstal [t͡stal] n. knife
 • tstew [t͡stɛw] adj. brave
 • tstu [t͡stu] adj. closed, shut, overcast (for cloudy skies)
 • tstu si [ˈt͡stu ˈs•i] vin. close
 • tstunwi [ˈt͡stun.wi] n. kind, thoughtful, considerate
 • tstxa'a [ˈt͡st'a.ʔa] n. canalyd
 • tstxo [t͡st'o] n. name
 • tstxolì'u [ˈt͡st'o.lɪ.ʔu] n. noun
 • tsu'o [ˈt͡su.ʔo] n. ability
 • tsuksìm [ˈt͡suk.sɪm] n. chin
 • tsuktswa' [t͡suk.ˈt͡swaʔ] adj. forgettable
 • tsukyom [t͡suk.ˈjom] adj. edible
 • tsulfä [t͡sul.ˈfæ] n. mastery
 • tsulfä si [t͡sul.ˈfæ ˈs•i] vin. master
 • tsulfätu [t͡sul.ˈfæ.tu] n. master of an art, craft, or skill, expert
 • tsulfätunay [t͡sul.fæ.tu.ˈnaj] n. nearmaster
 • tsun [t͡s•un] vim. can, be able
 • tsunslu [ˈt͡s•un.sl•u] vin. may, be possible
 • tsurokx [t͡s•u.ˈɾ•ok'] vin. rest
 • tswa' [t͡sw•aʔ] vtr. forget
 • tswayon [ˈt͡sw•aj.•on] vin. fly
 • tswin [t͡swin] n. queue, braid
 • tswintsyìp [ˈt͡swin.t͡sjɪp̚] n. little queue
 • tsyafe [ˈt͡sja.fɛ] adj. mild, moderate, comfortable
 • tsyal [t͡sjal] n. wing
 • tsyeym [t͡sjɛjm] n. treasure; something rare and of great value
 • tsyo [t͡sjo] n. flour
 • tsyoklìt [ˈt͡sjok.lɪt̚] n. chocolate
 • tsyokx [t͡sjok'] n. hand
 • tsyorina'wll [t͡sjo.ɾi.ˈnaʔ.wḷ] n. cycad, flour seed plant
 • tsyosyu [ˈt͡sjo.sju] n. food made from flour
 • tsyänel [t͡sjæ.nɛl] n. TV channel
 • tsyär [t͡sj•æɾ] vtr. reject
 • tsyìl [t͡sjɪl] vtr. climb, scale (pulling entire body up)
 • tsyìräfì [t͡sjɪ.ɾæ.fɪ] n. giraffe
 • tsä' [t͡s•æʔ] v. squirt
 • tsìk [t͡sɪk] adv. suddenly, without warning
 • tsìlpey [t͡sɪl.ˈpɛj] n. hope (abstract idea)
 • tsìng [t͡sɪŋ] num. four
 • tsìsyì [ˈt͡s•ɪ.sy•ɪ] vin. whisper
 • tsìve [ˈt͡sɪ.vɛ] adj. fourth (ordinal)
 • tukru [tuk.ˈɾu] n. spear
 • tul [t•ul] vin. run
 • tumpin [ˈtum.pin] n. red, orange
 • tun [tun] adj. red, orange
 • tung [t•uŋ] v. allow
 • tungzup [t•uŋ.ˈz•up̚] vtr. drop
 • tup [tup̚] conj. instead of, rather than
 • tupe [ˈtu.pɛ] e. who
 • tut [tut̚] part. continuation marker
 • tutan [tu.ˈtan] n. male (person)
 • tute [ˈtu.tɛ] n. person
 • tuteo [ˈtu.tɛ.o] pn. somebody, someone
 • tuté [tu.ˈtɛ] n. female (person)
 • tuvon [ˈt•u.v•on] v. lean
 • txa' [t'aʔ] adj. hard
 • txal [t'al] n. back (of the body)
 • txampay [t'am.ˈpaj] n. sea, ocean
 • txampxì [t'am.ˈp'ɪ] n. majority, most, large part
 • txan [t'an] adj. much
 • txanatan [ˈt'a.na.tan] adj. bright, vivid
 • txanew [ˈt'a.nɛw] adj. greedy
 • txanfwerwì [t'an.ˈfwɛɾ.wɪ] n. blizzard
 • txankrr [t'aŋ.ˈkṛ] adv. for a long time
 • txanro'a [t'an.ˈɾ•o.ʔ•a] vin. be famous
 • txantompa [t'an.ˈtom.pa] n. rainstorm, heavy rain
 • txantsan [ˈt'an.t͡san] n. excellent
 • txantslusam [ˈt'an.t͡slu.sam] n. wise
 • txantstew [ˈt'an.t͡stɛw] n. hero
 • txantur [ˈt'an.tuɾ] n. powerful
 • txantxew [t'an.ˈt'ɛw] n. maximum
 • txantxewvay [t'an.ˈt'ɛw.vaj] adv. maximally
 • txanwawe [t'an.wa.ˈwɛ] n. personally meaningful, significant
 • txasom [ˈt'a.som] adj. very hot
 • txawew [ˈt'a.wɛw] adj. very cold
 • txay [t'aj] vin. be horizontal, lie flat
 • txayo [ˈt'a.jo] n. field, open terrain, plain
 • txe'lan [t'ɛʔ.ˈlan] n. heart
 • txele [ˈt'ɛ.lɛ] n. matter (subject)
 • txen [t'ɛn] adj. awake
 • txep [t'ɛp̚] n. fire
 • txeptseng [ˈt'ɛp.t͡sɛŋ] n. place where a fire is burning or has burned
 • txeptsyìp [ˈt'ɛp.t͡sjɪp̚] n. dear or cute little fire
 • txepvi [ˈt'ɛp.vi] n. spark
 • txepìva [ˈt'ɛ.pɪ.va] n. ash, cinder
 • txew [t'ɛw] n. edge, brink, limit, border, end
 • txewk [t'ɛwk̚] n. club (weapon)
 • txewm [t'ɛwm] adj. scary, frightening
 • txewnga' [ˈt'ɛw.ŋaʔ] adj. having a limit, not without bounds, finite
 • txey [t'•ɛj] v. halt
 • txi [t'i] n. hurry, hurriedness, frenzy
 • txin [t'in] adj. main, primary
 • txintìn [ˈt'in.tɪn] n. occupation, primary role in society
 • txll'u [ˈt'ḷ.ʔu] n. hookagourd
 • txo [t'o] conj. if
 • txoa [ˈt'o.a] n. forgiveness
 • txokefyaw [ˈt'o.kɛ.fjaw] conj. if not, or else, otherwise
 • txon [t'on] n. night
 • txon'ong [t'on.ˈʔoŋ] n. nightfall, sunset, dusk, gloaming
 • txon'ongmaw [t'on.ˈʔoŋ.maw] n. twilight, the time before dark, after sunset
 • txonam [t'o.ˈnam] adv. last night
 • txonay [t'o.ˈnaj] adv. tomorrow night
 • txonkrr [ˈt'on.kṛ] adv. at night
 • txopu [ˈt'o.pu] n. fear
 • txopu si [ˈt'o.pu ˈs•i] vin. be afraid
 • txukx [t'uk'] adj. deep (physically)
 • txula [ˈt'•u.l•a] vtr. build, construct
 • txum [t'um] n. poison
 • txumnga' [ˈt'um.ŋaʔ] adj. poisonous
 • txumpaywll [ˈt'um.paj.wḷ] n. scorpion thistle, poison water plant
 • txumtsä'wll [t'um.ˈt͡sæʔ.wḷ] n. Baja tickler, poisonsquirting plant
 • txur [t'uɾ] adj. strong (physically)
 • txurtel [ˈt'uɾ.tel] n. rope
 • txärem [ˈt'æ.ɾɛm] n. bone
 • txìm [t'ɪm] n. butt, rear end, ass
 • txìng [t'•ɪŋ] vtr. leave, abandon
 • täftxu [t•æ.ˈft'•u] vtr. weave
 • täftxuyu [tæ.ˈft'u.ju] n. weaver
 • tätxaw [t•æ.ˈt'•aw] vin. return
 • tì'awm [tɪ.ˈʔawm] n. camping
 • tì'awm si [tɪ.ˈʔawm ˈs•i] vin. camp
 • tì'awpo [tɪ.ˈʔaw.po] n. individuality (negative connotation), selfishness
 • tì'efu [tɪ.ˈʔɛ.fu] n. feeling
 • tì'em [tɪ.ˈʔɛm] n. the art of cooking
 • tì'eylan [tɪ.ˈʔɛj.lan] n. friendship
 • tì'eyng [tɪ.ˈʔɛjŋ] n. answer, response
 • tì'i'a [tɪ.ˈʔiʔ.a] n. ending, conclusion
 • tì'i'avay [tɪ.ˈʔiʔ.a.vaj] adv. until the end
 • tì'ipu [tɪ.ˈʔi.pu] n. humor
 • tì'o' [tɪ.ˈʔoʔ] n. fun, excitement
 • tì'ong [tɪ.ˈʔoŋ] n. blooming, unfolding
 • tìeyktan [tɪ.ˈɛjk.tan] n. leadership
 • tìfe'ul [tɪ.ˈfɛ.ʔul] n. worsening (in the general or abstract sense)
 • tìfkeytok [tɪ.ˈfkɛj.tok̚] n. state, condition, situation
 • tìflrr [tɪ.ˈflṛ] n. gentleness, tenderness
 • tìflä [tɪ.ˈflæ] n. success (in general)
 • tìfmetok [tɪ.ˈfmɛ.tok̚] n. test
 • tìfmi [tɪ.ˈfmi] n. attempt
 • tìfnu [tɪ.ˈfnu] n. quiet, silence
 • tìfnunga' [tɪ.ˈfnu.ŋaʔ] adj. quiet
 • tìftang [tɪ.ˈftaŋ] n. stopping, the glottal stop
 • tìftang si [tɪ.ˈftaŋ s•i] vin. stop (someone or something)
 • tìftia [tɪ.ftiˈ.a] n. study
 • tìftia kifkeyä [tɪ.ftiˈ.a ki.ˈfkɛ.jæ] n. science, the study of the physical world
 • tìftxavang [tɪ.ˈft'a.vaŋ] n. passion
 • tìftxey [tɪ.ˈft'ɛj] n. choice
 • tìftxulì'u [tɪ.ft'u.ˈlɪ.ʔu] n. speechmaking, public speaking
 • tìfyawìntxu [tɪ.fja.wɪn.ˈt'u] n. guidance
 • tìfyeyn [tɪ.ˈfjɛjn] n. ripeness, maturity, full fruition
 • tìhawl [tɪ.ˈhawl] n. preparations, plan
 • tìhawnu [tɪ.ˈhaw.nu] n. protection
 • tìhawnu si [tɪ.ˈhaw.nu ˈs•i] vin. protect
 • tìhawnuwll [tɪ.ˈhaw.nu.wḷ] n. spartan, protection plant
 • tìhona [tɪ.ˈho.na] n. cuteness, adorableness
 • tìk'ìn [tɪk.ˈʔɪn] n. free time, the absence of business
 • tìkan [tɪ.ˈkan] n. aim, goal, purpose, target
 • tìkangkem [tɪ.ˈkaŋ.kɛm] n. work
 • tìkangkem si [tɪ.ˈkaŋ.kɛm ˈs•i] vin. work
 • tìkangkemvi [tɪ.ˈkaŋ.kɛm.vi] n. project, piece of work
 • tìkanu [tɪ.ˈka.nu] n. intelligence
 • tìkawng [tɪ.ˈkawŋ] n. evil
 • tìkenong [tɪ.ˈkɛ.noŋ] n. example
 • tìketeng [tɪ.ˈkɛ.tɛŋ] n. difference
 • tìkin [tɪ.ˈkin] n. need
 • tìkusar [tɪ.ku.ˈsaɾ] n. teaching (the act)
 • tìkxey [tɪ.ˈk'ɛj] n. incorrectness, mistakeness
 • tìkxey si [tɪ.ˈk'ɛj ˈs•i] vin. mess up, foul, do wrong
 • tìlam [tɪ.ˈlam] n. appearance
 • tìlen [tɪ.ˈlɛn] n. event, happening
 • tìlor [tɪ.ˈloɾ] n. beauty
 • tìm [tɪm] adj. low
 • tìmal [tɪ.ˈmal] n. trustworthiness
 • tìme'em [tɪ.ˈmɛ.ʔɛm] n. harmony (general sense)
 • tìmeyp [tɪ.ˈmɛjp] n. weakness
 • tìmll'an [tɪ.mḷ.ˈʔan] n. acceptance
 • tìmok [tɪ.ˈmok̚] n. abstract idea of a suggestion
 • tìmuntxa [tɪ.mun.ˈt'a] n. mating, marriage
 • tìmweypey [tɪm.ˈwɛj.pɛj] n. patience
 • tìmwiä [tɪm.ˈwi.æ] n. fairness, justice
 • tìmyì [ˈtɪm.jɪ] n. low level
 • tìn [tɪn] n. activity that keeps one busy
 • tìng [t•ɪŋ] vtr. give
 • tìng lawr [t•ɪŋ lawɾ] vin. sing wordlessly, give out a tune or melody
 • tìng mikyun [ˈt•ɪŋ ˈmik.jun] vin. listen
 • tìng nari [ˈt•ɪŋ ˈna.ɾi] vin. look
 • tìng tseng [ˈt•ɪŋ ˈt͡sɛŋ] vin. back down, give ground
 • tìngay [tɪ.ˈŋaj] n. truth
 • tìngong [tɪ.ˈŋoŋ] n. lethargy, laziness
 • tìngop [tɪ.ˈŋop̚] n. creation
 • tìngäzìk [tɪ.ˈŋæ.zɪk̚] n. difficulty, problem
 • tìno [tɪ.ˈno] n. thoroughness, attention to detail
 • tìnomum [tɪ.ˈno.mum] n. curiosity
 • tìnui [tɪ.ˈnu.i] n. failure (abstract concept)
 • tìoeyktìng [tɪ.ˈo.ɛjk.tɪŋ] n. explanation
 • tìohakx [tɪ.o.ˈhak'] n. hunger
 • tìomum [tɪ.ˈo.mum] n. knowledge
 • tìpawm [tɪ.ˈpawm] n. question
 • tìpe'un [tɪ.ˈpɛ.ʔun] n. decision
 • tìprrte' [tɪ.ˈpṛ.tɛʔ] n. pleasure
 • tìpähem [tɪ.ˈpæ.hɛm] n. arrival
 • tìpängkxo [tɪ.pæŋ.ˈk'o] n. conversation, discussion
 • tìpängkxotsyìp [tɪ.pæŋ.ˈk'o.t͡sjɪp̚] n. little conversation
 • tìran [t•ɪ.ˈɾ•an] vin. walk
 • tìrawn [tɪ.ˈɾawn] n. replacement, the act of replacing
 • tìrengop [tɪ.ˈrɛ.ŋop̚] n. design (the act or art of designing
 • tìrey [tɪ.ˈɾɛj] n. life
 • tìrol [tɪ.ˈɾol] n. song (vocal)
 • tìronsrel [tɪ.ˈɾon.sɾɛl] n. imagination
 • tìska'a [tɪ.ska.ˈʔa] n. destruction
 • tìsla'tsu [tɪ.ˈslaʔ.t͡su] n. description
 • tìslan [tɪ.ˈslan] n. support (emotional, social or personal support)
 • tìsnaytx [tɪ.ˈsnajt'] n. loss
 • tìso'ha [tɪ.ˈsoʔ.ha] n. enthusiasm, having a good attitude
 • tìsom [tɪ.ˈsom] n. heat
 • tìsop [tɪ.ˈsop̚] n. journey
 • tìspe'e [tɪ.spɛ.ˈʔɛ] n. capture
 • tìspxin [tɪ.ˈsp'in] n. the state of being ill, sickness
 • tìsraw [tɪ.ˈsɾaw] n. pain
 • tìsraw seyki [tɪ.ˈsɾaw sɛj.ˈk•i] vtr. hurt (someone or something)
 • tìsraw si [tɪ.ˈsɾaw ˈs•i] vin. hurt, be painful
 • tìsrese'a [tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa] n. prophecy
 • tìsti [tɪ.ˈsti] n. anger
 • tìsung [tɪ.ˈsuŋ] n. addition, post script (P.S.)
 • tìsyor [tɪ.ˈsjor] n. relaxation
 • tìtaron [tɪ.ˈta.ɾon] n. hunting
 • tìterkup [tɪ.ˈtɛɾ.kup̚] n. death (in abstract sense)
 • tìtsan'ul [tɪ.ˈt͡san.ʔul] n. improvement (in the general or abstract sense)
 • tìtslam [tɪ.ˈt͡slam] n. understanding, intelligence
 • tìtstew [tɪ.ˈt͡stɛw] n. courage, bravery
 • tìtstewnga' [tɪ.ˈt͡stɛw.ŋaʔ] adj. courageous, brave
 • tìtstunwi [tɪ.ˈt͡stun.wi] n. kindness
 • tìtsunslu [tɪ.ˈt͡sun.slu] n. possibility
 • tìtsyär [tɪ.ˈt͡sjæɾ] n. rejection
 • tìtusaron [tɪ.tu.ˈsa.ɾon] n. hunting
 • tìtxanew [tɪ.ˈt'a.nɛw] n. greed
 • tìtxen [tɪ.ˈt'ɛn] n. awakeness, the state of waking
 • tìtxen si [tɪ.ˈt'ɛn s•i] vin. to wake, to waken, wake up
 • tìtxula [tɪ.ˈt'u.la] n. construction, constructed thing
 • tìtxur [tɪ.ˈt'uɾ] n. strength, power
 • tìvawm [tɪ.ˈvawm] n. darkness
 • tìve'kì [tɪ.vɛʔ.ˈkɪ] n. hatred
 • tìväng [tɪ.ˈvæŋ] n. thirst
 • tìwan [tɪ.ˈwan] n. obfuscation, cover up
 • tìwew [tɪ.ˈwɛw] n. coldness, cold
 • tìwusem [tɪ.wu.ˈsɛm] n. fighting
 • tìwäsul [tɪ.ˈwæ.sul] n. competition
 • tìwäte [tɪ.wæ.ˈtɛ] n. dispute, argument
 • tìyawn [tɪ.ˈjawn] n. love
 • tìyawr [tɪ.ˈjawɾ] n. correctness
 • tìyo' [tɪ.ˈyoʔ̚] n. perfection
 • tìyora' [tɪ.joˈɾaʔ] n. victory, a win
 • tìyusom [tɪ.ju.ˈsom] n. eating (the act)

[modifier] U

 • uk [uk̚] n. shadow
 • ukxo [u.ˈk'o] adj. dry
 • ulte [ˈul.tɛ] conj. and (clausal conjunction)
 • ultxa [ul.ˈt'a] n. meeting
 • ultxa si [ul.ˈt'a ˈs•i] vin. meet with someone intentionally (use hu with)
 • ultxarun [ul.ˈt'a.ɾ•un] vtr. encounter, meet by chance (ii)
 • ultxatu [ul.ˈt'a.tu] n. meeting participant
 • um [um] adj. loose
 • unil [ˈu.nil] n. dream
 • uniltìrantokx [u.nil.tɪ.ˈɾan.tok'] n. avatar, dreamwalker body
 • uniltìranyu [u.nil.tɪ.ˈɾan.ju] n. dreamwalker
 • unyor [un.ˈjoɾ] n. sweetly aromatic (a flowery or aromatic woody sort of smell; may also refer to some spices used in Na'vi cooking)
 • uo [ˈu.o] adp. behind
 • uran [ˈu.ɾan] n. boat
 • utral [ˈut.ɾal] n. tree
 • utraltsyìp [ˈut.ɾal.t͡sjɪp̚] n. bush
 • uvan [u.ˈvan] n. game
 • uvan letokx [u.ˈvan lɛ.ˈtok'] n. physical or athletic game, sport
 • uvan si [u.ˈvan ˈs•i] vin. play (a game)

[modifier] V

 • var [v•aɾ] vim. to persist in a state, to continue to perform an action
 • vawm [vawm] adj. dark
 • vawmpin [ˈvawm.pin] n. dark color
 • vay [vaj] adp. up to
 • vaykrr [vaj.ˈkṛ] conj. until
 • ve'kì [v•ɛʔ.ˈk•ɪ] vtr. hate
 • ve'o [ˈvɛʔ.o] n. order (as opposed to disorder or chaos), organization
 • vefya [ˈvɛ.fja] n. system, process, procedure, approach
 • velek [ˈv•ɛ.l•ɛk̚] vin. give up, surrender, concede defeat
 • velke [ˈvɛl.ke] adj. chaotic, messy, disorganized, in shambles
 • venga' [ˈvɛ.ŋaʔ] adj. organized, “on top of things”
 • venu [ˈvɛ.nu] n. foot
 • venzek [ˈvɛn.zɛk̚] n. toe
 • vewng [v•ɛwŋ] vtr. look after, take care of, be responsible for
 • vey [vɛj] n. food made from animal origin, flesh
 • vezeyko [vɛ.zɛj.ˈko] vtr. put in order, organize
 • vezo [vɛ.ˈz•o] vin. be in order, be organized
 • vin [v•in] vtr. request, ask for
 • vingkap [ˈv•iŋ.k•ap̚] vtr. occur to one, pop into one's mind
 • virä [v•i.ˈɾ•æ] v. spread, proliferate
 • vitra [vit.ˈɾa] n. soul
 • vll [vḷ] vin. indicate, point at
 • vol [vol] num. eight
 • volve [ˈvol.vɛ] adj. eighth (ordinal)
 • vospxì [vo.ˈsp'ɪ] n. month
 • vospxìam [vo.sp'ɪ.ˈam] n. last month
 • vospxìay [vo.sp'ɪ.ˈaj] n. next month
 • vrrtep [ˈvṛ.tɛp̚] n. demon
 • vrrìn [ˈv•ṛ.•ɪn] vin. be busy (negative sense): be tired out and overwhelmed by an activity that's keeping one busy
 • vul [vul] n. branch (of a tree)
 • vur [vuɾ] n. story
 • vurvi [ˈvuɾ.vi] n. summary, synopsis
 • vä' [væʔ] adj. unpleasant to the senses, noisome
 • väfewll [ˈvæ.fɛ.wḷ] n. Centipede, badsmell plant
 • väng [væŋ] adj. thirsty
 • värumut [ˈvæ.ɾu.mut̚] n. vein pod

[modifier] W

 • walak [ˈwa.lak̚] adj. energetic, active
 • wan [w•an] vtr. hide
 • wawe [wa.ˈwɛ] n. meaning, importance, significance
 • way [waj] n. song (ancient, ceremonial)
 • way a plltxe [waj a pḷ.t'ɛ] e. spoken poem (as a melodic recital)
 • way a rol [waj a ɾol] e. sung poem
 • way si [ˈwaj ˈs•i] vin. sing
 • waytelem [ˈwaj.tɛ.lɛm] n. song cord
 • wayä aylì'u [waj.æ ajlɪ.ʔu] e. words of a poem or lyrics of a song
 • we'ay [ˈwɛ.ʔaj] adj. sour
 • wem [w•ɛm] vin. fight
 • wempongu [ˈwɛm.po.ŋu] n. squad, military clan, battle party
 • wew [wɛw] adj. cold
 • weyn [w•ɛjn] v. draw, illustrate
 • win [win] adj. fast
 • win si [ˈwin ˈs•i] vin. rush something, make something fast
 • win säpi [ˈwin sæ.ˈp•i] vin. hurry
 • wip [wip̚] adj. salty
 • wiya [ˈwi.ja] intj. expression of warning or frustration, ‘damn!'
 • wo [w•o] vtr. reach for
 • wok [wok̚] adj. loud
 • wokau [wok.ˈa.u] n. pendulum drum
 • wotx [wot'] n. totality, whole
 • wou [ˈw•o.•u] vin. be amazing, fascinating (slang)
 • wrrpa [ˈwṛ.pa] adv. outside
 • wum [wum] adv. approximately, roughly
 • wur [wuɾ] adj. cool, chilly
 • wutso [ˈwu.t͡so] n. dinner, served meal
 • [wæ] adp. against (as in: fight against)
 • wäsul [ˈwæ.s•ul] vin. compete
 • wäte [wæ.ˈt•ɛ] vtr. argue, dispute
 • wätu [ˈwæ.tu] n. opponent
 • wätx [w•æt'] vtr. be bad at
 • wìntxu [w•ɪn.ˈt'•u] n. show

[modifier] Y

 • ya [ja] n. air
 • yafkeyk [ˈja.fkɛjk̚] n. weather
 • yapay [ˈja.paj] n. mist, fog, steam
 • yawne [ˈjaw.nɛ] adj. beloved
 • yawnetu [ˈjaw.nɛ.tu] n. loved one
 • yawntu [ˈjawn.tu] n. loved one
 • yawnyewla [jawn.ˈjɛw.la] n. broken heart, broken heartedness
 • yawo [ja.ˈw•o] vin. take off, launch
 • yayayr [ja.ˈjajɾ] n. confusion
 • yayayrnga' [ja.ˈjajɾ.ŋaʔ] adj. confusing
 • yayayrtsim [ja.ˈjajɾ.t͡sim] n. something confusing, source of confusion
 • yaymak [ˈjaj.mak̚] adj. foolish, ignorant
 • yayo [ˈja.jo] n. bird
 • yayotsrul [ˈja.jo.t͡sɾul] n. bird's nest
 • ye [jɛ] adj. satisfied, content, satiated, full
 • ye'krr [ˈjɛʔ.kṛ] adv. early
 • ye'rìn [ˈjɛʔ.ɾɪn] adv. soon
 • yehakx [ˈjɛ.hak'] adj. satisfied from hunger, full
 • yem [j•ɛm] vtr. put, place
 • yemfpay [jɛm.ˈfpaj] n. dipping, immersion (into liquid)
 • yemfpay si [jɛm.ˈfpaj ˈs•i] vin. dip into liquid
 • yemstokx [ˈj•ɛm.stok'] vtr. put on (clothing), don
 • yerik [ˈjɛ.ɾik̚] n. hexapede
 • yeväng [ˈjɛ.væŋ] adj. satisfied from thirst by drink, feeling quenched, slaked
 • yewla [ˈjɛw.la] n. disappointment, emotional letdown, failed expectation
 • yey [jɛj] adj. straight
 • yll [jḷ] adj. communal
 • ylltxep [ˈjḷ.t'ɛp̚] n. communal fire or fire pit
 • yo [jo] n. surface
 • yo' [j•oʔ̚] vin. be perfect, flawless
 • yol [jol] adj. short (of time)
 • yom [j•om] vtr. eat
 • yomhì'ang [jom.ˈhɪʔ.aŋ] n. small animal/insect eater, dakteron
 • yomioang [jom.i.ˈo.aŋ] n. chalice plant
 • yomtìng [ˈjom.t•ɪŋ] vin. feed (with dative object) (ii)
 • yora' [jo•.ˈɾ•aʔ] vtr. win
 • yora'tu [jo.ˈɾaʔ.tu] n. winner
 • yrr [jṛ] adj. wild, natural (something in its original, unmodified, untamperedwith natural state)
 • yrrap [ˈjṛ.ap̚] n. storm
 • yuey [ˈju.ɛj] adj. beautiful (inner beauty)
 • yune [ˈj•u.n•ɛ] vtr. listen to (intentionally)
 • yur [j•uɾ] vtr. wash
 • yän [j•æn] vtr. fasten, tie down
 • [jɪ] n. shelf, ledge, level, step, rung
 • yìm [j•ɪm] vtr. bind

[modifier] Z

 • za'u [ˈz•a.ʔ•u] vin. come
 • za'ärìp [za.ˈʔ•æ.ɾ•ɪp̚] vtr. pull
 • zam [zam] num. sixty four
 • zamunge [za.ˈm•u.ŋ•ɛ] vtr. bring
 • zapxì [za.ˈp'ɪ] n. front (part or section)
 • zare' [za.ˈɾɛʔ] n. forehead, brow
 • zasrìn [za.ˈsɾ•ɪn] vtr. borrow
 • zawng [z•awŋ] vin. scream
 • zekwä [ˈzɛk.wæ] n. finger
 • zel [zɛl] adv. then (counterfactual use)
 • zene [ˈz•ɛ.n•ɛ] vim. must
 • zenke [ˈz•ɛŋ.kɛ] vim. must not (ii)
 • zerok [ˈz•ɛ.ɾ•ok̚] v. remember
 • zeswa [ˈzɛ.swa] n. grass
 • zeswavi [ˈzɛ.swa.vi] n. blade of grass
 • zet [z•ɛt̚] vtr. treat (emotionally), display an attitude towards
 • zey [zɛj] adj. special, distinct
 • zeyko [zɛj.ˈk•o] vtr. heal, fix
 • zir [ziɾ] n. touch, feel, texture
 • zize' [zi.ˈzɛʔ] n. hellfire wasp
 • zo [z•o] vin. be well, be intact, be as it should be, work correctly or as nature intended
 • zong [z•oŋ] v. save, defend
 • zongtseng [ˈzoŋ.t͡sɛŋ] n. safe place, refuge
 • zoplo [zop.ˈlo] n. offence, insult
 • zoslu [ˈzo.sl•u] vin. heal, become well, get fixed (ii)
 • zun [zun] conj. if (counterfactual use)
 • zup [z•up̚] vin. fall
 • zusawkrr [zu.ˈsaw.kṛ] n. future
 • zäfi [ˈzæ.fi] adj. modified, interfered with, no longer in a natural state
 • zìm [z•ɪm] vtr. feel (not intentially)
 • zìma'uyu [zɪ.ˈma.ʔu.ju] n. newcomer, someone who has just arrived on the scene
 • zìmtswo [ˈzɪm.t͡swo] n. (sense of) touch
 • zìsìkrr [ˈzɪ.sɪ.kṛ] n. season
 • zìsìt [ˈzɪ.sɪt̚] n. year
 • zìsìtay [ˈzɪ.sɪt.aj] n. next year

[modifier] Ä

 • äie [æ.ˈi.ɛ] n. vision (spiritual)
 • äo [ˈæ.o] adp. below
 • ätxäle [æ.ˈt'æ.lɛ] n. request
 • ätxäle si [æ.ˈt'æ.lɛ ˈs•i] vin. request (with tsnì clause for object)

[modifier] Ì

 • ìley [ɪ.ˈlɛj] intj. war cry
 • ìlva [ˈɪl.va] n. flake, drop, chip
 • ìlä [ˈɪ.læ] or]] [ɪ.ˈlæ] adp. by, via, following, according to
 • ìpxa [ɪ.ˈp'a] n. fern
 • ìì [ɪ:] e. um, er
Outils personnels