Lexique titée

De Idéolexique.

[modifier] Lexique

Titée Prononciation Racine Catégorie Français
badu[ˈbadu]bad-n.œil
bangu[ˈbanɡu]Xpron.nous (excl.)
bedar[ˈbeda˞]bad-v.voir
cūbadar[ʧuːˈbada˞]bad-v.chercher
cūgotoma[ʧuːˈɡotoma]got-n.agonie (arch.)
cūgotomar[ʧuːˈɡotoma˞]got-v.mourir (arch.)
cūheṛar[ʧuːˈheɻa˞]haṛ-v.combattre
culāsu[ʧuˈlaːsu] lās-v.loup
cūnamu[ʧuːˈnamu]nam- (2)n.crocodile marin
cūriteh[ʧuːˈɻitɛh]rit-v.habiller
cūsuldaṅa[ʧuːˈsʊldãna]suld-n.roi
cūsuldeh[ʧuːˈsʊldɛh]suld-v.régner
cūsuldesyā[ʧuːˈsʊldeʃaː]suld-n.règne
djara[ˈʤaɹa]djar-n.parole
djareh[ˈʤaɹɛh]djar-v.action d'un animal qui crie
djaresyā[ˈʤaɹeʃaː]djar-n.cri d'animal
djaridu[ˈʤaɹiduː]djar-n.grenouille
djaru[ˈʤaɹu]djar-n.nom
djayu[ˈʤaju]djay-n.pensée, nuage
djerar[ˈʤeɹa˞]djar-v.dire, lire à voix haute
djerenyā[ˈʤeɹɛnjaː]djar-n.langue (2)
ginar[ˈɡina˞]gin-v.vivre, se trouver
ginaṅa[ˈɡinãna]gin-n.chroniqueur
ginsō[ˈɡɪnsoː]gin-n.culture, tradition
ginu[ˈɡinu]gin-n.vie
ginusōṅa[ˈɡinusõːnaː]gin-n.médecin
gotja[ˈɡɔt̬ʒa]got-adj.faux, le mal[1]
gotomar[ˈɡotoma˞]got-v.devenir fictif
gēbelomipeh[2] [ˈɡeːbelomipɛh]gēbel-v.libérer, délivrer
gēbelu[ˈɡeːbelu]gēbel-n.obligation
gēbelundū[ˈɡeːbelʊnduː]gēbel-n.soldats
guhdu[ˈɡʊhdu]guhd-n.soleil
gye[ˈɡje]tup-adv.comment
haṅ[ˈhãn]Xprép.mais
hata[ˈhata]hat- (1)n.ennui
hatema[ˈhatema]hat-n.amusement
hatemja[ˈhatɛmʒa]hat- (1)adj.amusant
hatemjār[ˈhatɛmʒaː˞]hat- (1)v.s'amuser
hatu[ˈhatu]hat- (2)n.corail
hedja[ˈheʤa]hedj-n.lapin, lièvre
hetar[ˈheta˞]hat-v.s'ennuyer
heṛar[ˈheɻa˞]haṛ-v.arrêter
heṛenyā[ˈheɻɛnjaː]haṛ-n.limite
heṛenyāṅa[ˈheɻɛnjãːna]haṛ-n.gardien
[ˈʒuː]X-conj.donc
kārar[ˈkaːɹa˞]kār-v.éclairer
keirja[ˈkˠɨəʒa]keir-adj.obscure
kuṅda[ ˈkũnda] kuṅd-n.assemblée
kuaru[ˈkũ̯aɹu]kuar-n.perche de bambou pour sonder les marais
kōmidu[ˈkoːmidu]kōm-n.pirogue, petit bateau
kōmu[ˈkoːmu]kōm-n.jonque, grand bateau
kuh[ˈkʊh]Xpron.il, ils
laṅta[ˈlãnta] Xpron.tu, vous
lāsu[ˈlaːsu] lās-n.renard
ḷisa[ˈɭisa]ḷis-n.tête
ḷisar[ˈɭisa˞]ḷis-v.réfléchir
ḷisedra[ˈɭisedɹa]ḷis-n.mort
ḷisedraja[ˈɭisedɹaʒa]ḷis-adj.mort
ḷisedrar[ˈɭisedɹa˞]ḷis-v.mourir
ḷisedromar[ˈɭisedɹoma˞]ḷis-v.tuer, décapiter
ma[ˈma] Xconj.ou
mesar[ˈmesa˞]mas-v.donner
misa[ˈmisa]mis-n.livre, écriture
misandū[ˈmisanduː]mis-n.lettrés
misar[ˈmisa˞]mis-v.lire
misomagar[ˈmisomaga˞]mis-v.effacer, défaire
misomar[ˈmisoma˞]mis-v.écrire
muara[ˈmũ̯aɹa]muar-n.chaud, chaleur
muarak[ˈmũ̯aɹak]muar-adj.chaud
muarema[ˈmũ̯aɹema]muar-n.froid
muaremja[ˈmũ̯aɹemʒa]muar-adj.froid
nama[ˈnama]nam- (1)n.chasse
namandū[ˈnamanduː]nam- (1)n.chasseurs
namu[ˈnamu]nam- (2)n.dent
natandū[ˈnatanduː]nat-n.enfants
natkuy[ˈnatku̯i]nat-n.petit enfant, bébé [3]
nawu[vœu]naw-n.volonté
nemar[ˈnema˞]nam- (1)v.chasser, pêcher
nemenyā[ˈnemɛnyaː]nam- (1)n.gibier, animaux
netar[ˈneta˞]nat-v.se comporter comme un enfant
newar[ˈnewa˞]naw-v.vouloir
newenyā[ˈnewenjaː]naw-n.volonté
newipu[ˈnewipu]naw-n.tentation
nūṛda[ˈnuɻda]nūṛd-n.endroit, lieu
padja[ˈpaʤa]padj-n.ciel
pelja[ˈpɛlʒa]pel-adj.quotidien
pelu[ˈpelu]pel-n.jour
pimbadeh[ˈpɪmbadɛh]bad-n.montrer
pimbadesyā[ˈpɪmbadeʃaː]bad-n.présentation
pisnidu[ˈpɪsnidu]pis-n.liqueur de manque
pisnitja[ˈpɪsnɪt̬ʒa]pis-adj.alcoolisé
pisnu[ˈpɪsnu]pis-n.alcool
pugya[ˈpʊɡja]pugy-n.travail aux champs
pugyandū[ˈpʊɡjanduː]pugy-n.paysans, ceux qui travaillent la terre
pugyar[ˈpʊɡja˞]pugy-v.travailler aux champs
pugyenyā[ˈpʊɡjɛnaː]pugy-n.bœuf
pugyu[ˈpʊɡju]pugy-n.sol, champ, Terre
radju[ˈɹaʤu]radj-n.dette morale
radjaṅa[ˈɹaʤãna]radj-n.débiteur
radjeh[ ˈɹaʤɛh]radj-v.sauver
redjar[ ˈɹeʤa˞]radj-v.devoir (quelque chose à quelqu'un)
reiru[ ˈrˠɨru]reir-n.quelqu'un, autrui
rekar[ˈɹeka˞]rak-v.venir
riteh[ˈɹitɛh]rit-v.porter un habit
ritu[ˈɹitu]rit-n.habit
ritudrak[ˈɹitudɹak]rit-adj.nu, anonyme
ritudrandū[ˈɹitʊdɹanduː]rit-n.sans-droits, esclaves
rṁanu[ˈɹw̃anu]rṁan-n.pain
sṁanar[ˈsw̃ana]sṁan-v.boire
sṁanenyā[ˈsw̃anɛnja]sṁan-n. boisson
sṁanipu[ˈsw̃anipu] sṁan-n.marais
sṁanu[ˈsw̃anu]sṁan-n.eau
suldaṅa[ˈsʊldãna]suld-n.gouverneur
suldeh[ˈsʊldɛh]suld-v.diriger
suldenyā[ˈsʊldɛnja]suld-n. justice
suldrandū[ˈsʊldɹanduː]suld-n.dirigeants
suldu[ˈsʊldu]suld-n.autorité
suṁja[ ˈsʊ̃mʒa]tup-adv.longtemps
sya[ˈʃa]Xprép.sur, sans
tāsyar[ˈtaːʃa˞] tāsy-v.être capable
tayanga[ˈtajaŋa]tay-n.podestà
tayangar[ˈtajaŋa˞]tay-v.juger
tayanyā[ˈtajanja]tay-n.justice (arch.)
te[ˈte]X'prép.car, parce que
tēcaṅa[ˈteːʧãna]tēc-n.ami
tēcangar[ˈteːʧaŋa˞]tēc-v.être amis (réciproque)
tēcu[ˈteːʧu]tēc-n.amitié
tēdjayu[teːˈʤaju]djay-n.vent
tēdjayusōṅa[teːˈʤajusõːna]djay-n. météréologue
tēkuaru[teːˈkũ̯aɹu]kuar-n.serpent, paille (à boire)
telar[ˈtela˞]tal-v.être en haut
telomar[ˈteloma˞]tal-v.monter
tetelu[ˈtetelu]tetel-n.méduse
tjasṁaneh[ˈdʒaˈsw̃anɛh] sṁan-v.verser
tupa[ˈtupa]tup-n.voyage
tupandū[ˈtupanduː]tup-n.marchands
tupar[ˈtupa˞]tup-v.quitter (un lieu)
tupeh[ˈtupɛh]tup-v.marcher, aller
tupesyā[ˈtupeʃa]tup-n. pied et jambe (ensemble)
tupesyākuy[ˈtupeʃaːkʊj]tup-n.crocodile terrestre
tupipeh[ ˈtupipɛh]tup-v.boiter
tupomtēh[ˈtupɔmtɛːh]tup-v.entrer dans
tyēsṁaneh[ tjeːˈsw̃anɛh]sṁan-v.suinter

[modifier] Proverbes et expressions

Titée Prononciation Français
kuhaya gini sar[ˈkuhaya ˈɡini ˈsa˞]il était une fois
guhdu laṅtar kāri[ˈɡʊhdu ˈlãnta˞ ˈkaːɹi]bonjour

[modifier] Mots à rajouter

  • mātar : faire + INF
  • mātar ginar : soigner, guérir
  • tupeh sya tēdjayrs : voler (marcher dans le vent)

  1. On pourra s'interroger quand savoir si c'est de là que vient l'extrême honnêteté des titées.
  2. Cependant, ce verbe possède une connotation négative, ce qui en dit long sur comment est considéré l'esclavage.
  3. Ce mot n'existe qu'au vocatif seulement.

Outils personnels